__789.21 דין וחשבון ממונה תלונות הציבור לשנת 2021 (5) – עותק (1)