780.20 דין וחשבון ממונה תלונות הציבור לשנת 2020 (5)