מכרז פומבי מס’ 06/2023 למתן שירותי תברואן במועצה מקומית אבו גוש