מכרז חשבות שכר 12.2023

מועצה מקומית אבו גוש מכרז פומבי מס’ 12/2023

למתן שירותי חשבות שכר עבור המועצה