מידע לציבור

בקשה לרשות מקומית לקבלת תווי מזון לפי התנאים לשנת 2023

שירות זה מאפשר לתושבים להגיש בקשה לרשות המקומית שבה הם רשומים לפי מרשם האוכלוסין, לקבלת תווי מזון לשנת 2023.

פורטל ביטוח תלמידים

כל מה שצריך לדעת על ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

بوَّابة تأمين الطّلاب

كل ما ينبغي معرفته حول التأمين ضد الحوادث الشخصية للطلاب

חוקי עזר

חוק עזר לאבו-גוש (אגרת ביוב), התשנ"ה1995

פורסם: חש"ם 533, תשנ"ה ) 5.3.1995 ( , עמ' 157
בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, ולפי סעיפים 37 ו38- לחוק הרשויות המקומית )ביוב ( , התשכ"ב1962-, מתקינה המועצה המקומית אבו-גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"המועצה" -המועצה המקומית אבו-גוש;
"ראש המועצה" -לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה;
"מחזיק" -המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה.
אגרת ביוב
2. המחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.
הודעה לחייב
3. ראש המועצה ישלח לחייב הודעה המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו.
מועד תשלום האגרה
4. אגרת ביוב תשולם יחד עם אגרת מים המשולמת לפי הוראות חוק עזר לאבו-גוש )אספקת מים ( , התשנ"ד1994-.
מסירת הודעה
5. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
הצמדה למדד
6. שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת יעלו ב1- בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה ברשומות )להלן – יום ההעלאה ( , לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן – המדד ( לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם ביום ההעלאה שקדם לו.
תוספת
)סעיף 2 (
שיעורי האגרה בשקלים חדשים
לכל מטר מעוקב של מים המסופקים למחזיק –
לצרכי מגורים 1.20
לצרכי תעשיה ומלאכה, מסחר ומשרדים 1.20
למוסדות ציבור 1.20
י"ג בכסלו התשנ"ה ) 16 בנובמבר 1994 (

ציון הדר
ראש המועצה המקומית אבו-גוש

חוק עזר לאבו-גוש (היטל ביוב), התשנ"ד1994

פורסם: חש"ם 520, תשנ"ד ) 10.5.1994 ( , עמ' 162
תיקון: חש"ם 591, תשנ"ח (12.2.1998), עמ' 153
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, וחוק הרשויות המקומיות )ביוב ( , התשכ"ב1962- )להלן – החוק ( , מתקינה המועצה המקומית אבו-גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"ביוב" -ביב ציבורי, ביב מאסף ומכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה, וכן מיתקנים אחרים כיוצא באלה;
"מ"ר של בניה" -מ"ר של בניה לפי הבנוי למעשה;
"המועצה" -המועצה המקומית אבו-גוש;
"ראש המועצה" -לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה;
"היטל ביוב" -היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות התקנת ביוב או קנייתו, כאמור בסעיף 17 לחוק;
"נכס" -בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב.
היטל ביוב
2. בעל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו נכס, חייב בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת, לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.
בניה נוספת
3. נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעלו בהיטל ביוב לכל מ"ר של בניה שניתוספה, בשיעורים שנקבעו בתוספת.
חיבור ביב פרטי לביוב
4. )א ( חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא בידי המועצה.
)ב ( בעל נכס או מחזיקו המבקש לחבר ביב פרטי שבנכסו לביוב, יגיש למהנדס המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת, יצרף את הסכמת אותה רשות מקומית לכך.
איסור פגיעה בביוב
5. לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום בביוב השייך למועצה.
מסירת הודעה
6. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה של הנמען, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הודבקה או הוצגה ההודעה במקום בולט לעין באחר המקומות האמורים או על הנכס נשוא ההודעה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות בשפה העברית.
עונשין
7. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 1400 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 55 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.
תוספת תיקון: תשנ"ח
)סעיפים 2 ו3- (
שיעור ההיטל בשקלים חדשים
1. לכל מ"ר של קרקע, עם או בלי בנין העומד עליו )כולל קרקע שעליה עומד בנין ( 7.22
2. לכל מ"ר בניה או תוספת לבנין קיים 78.02
ד' באדר התשנ"ד ) 15 בפברואר 1994 (
ציון הדר
ראש המועצה המקומית אבו-גוש

חוק עזר לאבו-גוש (הצמדה למדד), התשנ"ה1995

פורסם: חש"ם 537, תשנ"ה ) 25.5.1995 ( , עמ' 325
בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית אבו-גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"מדד" -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המועצה" -המועצה המקומית אבו-גוש;
"ראש המועצה" -לרבות מי שראש המועצה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.
הצמדה למדד
2. )א ( סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי הענין, שהוטלו, בחוקי העזר של המועצה הנקובים בתוספת, יועלו במועדים הקבועים להלן, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, כדלהלן:
) 1 ( ב1- באפריל בכל שנה, אם עלה המדד לחודש ינואר באותה שנה שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר האחרון שקדם לו שיראו אותו כמדד היסודי;
) 2 ( ב1- ביולי, בכל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל באותה שנה שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש ינואר באותה שנה שיראו אותו כמדד היסודי;
) 3 ( ב1- באוקטובר בכל שנה, אם עלה המדד החדש לחודש יולי באותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל באותה שנה שיראו אותו כמדד היסודי;
) 4 ( ב1- בינואר בכל שנה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר בשנה האחרונה שקדמה לה )להלן – השנה החולפת ( שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש יולי בשנה החולפת שיראו אותו כמדד היסודי.
)ב ( סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן )א ( יעוגל לשקל השלם הקרוב.
)ג ( ראש המועצה יפרסם בתחום המועצה הודעה בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים שהוגדלו כאמור ועותקים של ההודעה יופקדו במשרדי המועצה, במשרד מינהל המחוז ובמשרד הפנים, ירושלים.
תוספת
חוק עזר לאבו גוש )אגרת תעודת אישור ( , התשנ"ד1994-
חוק עזר לאבו גוש )אספקת מים ( , התשנ"ד1994-
חוק עזר לאבו גוש )אגרת ביוב ( , התשנ"ה1995-
חוק עזר לאבו גוש )היטל ביוב ( , התשנ"ד1994-
חוק עזר לאבו גוש )שמירת הסדר והנקיון ( , התשנ"ה1995-
חוק עזר לאבו גוש )מודעות ושלטים ( , התשנ"ה1995-
ט' בניסן התשנ"ה ) 9 באפריל 1995 (
ציון הדר
ראש המועצה המקומית אבו-גוש

חוק עזר לאבו-גוש (מודעות ושלטים), התשנ"ה1994

פורסם: חש"ם 528, תשנ"ה ) 17.11.1994 ( , עמ' 51
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית אבו-גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"המועצה" -המועצה המקומית אבו-גוש;
"ראש המועצה" -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"פרסום" -הודעת דבר לרבים במסירת תוכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה, או במסירת תוכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור, השמעה או כיוצא באלה;
"מודעה" -הודעה שפורסמה;
"שלט" -מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או של עיסוק או של ארגון או שם או סימן של תוצרת, מוצר או סחורה או פרסום או פרסומת, תעמולה, אירוע, הזמנה או צירוף שלהם;
"לוחית פרסומת" -מודעה על לוחית פרסומת ששטחה אינו עולה על רבע מטר מרובע, הכוללת שם או סימן של סחורה או תוצרת המתפרסמת ב25- עותקים לפחות;
"הצגה" -קביעת שלט או לוחית פרסומת בכל מקום בתחום המועצה לרבות מקום ציבורי;
"לוח מודעות" -לוח מודעות שהקימה המועצה לשם פרסום מודעות או מקום אחר שייחדה המועצה למטרה זו.
פרסום טעון רשיון
2. לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה )להלן – רשיון ( ובהתאם לתנאי הרשיון.
בקשה לרשיון
3. )א ( בקשה לרשיון לפרסום מודעה תוגש 48 שעות לפחות לפני שעת פרסומה; הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מודעות אבל.
)ב ( בבקשה לרשיון להצגת שלט יפורטו מידותיו, צבעיו ותוכנו של השלט המוצע והמקום המוצע להצגתו; לבקשה יצורף תרשים של השלט המוצע.
)ג ( בבקשה לרשיון להצגת לוחית פרסומת יפורטו החומר שממנו נעשתה לוחית הפרסומת וכן המקומות שבהם מוצע להציגה; לבקשה יצורפו דוגמה או תרשים של לוחית הפרסומת המוצעת.
תנאים למתן רשיון
4. ראש המועצה רשאי לתת רשיון, לסרב לתיתו, לכלול בו תנאים לפני נתינתו וכן לבטל רשיון או תנאים שנכללו בו.
מתן רשיון
5. לא יינתן רשיון אלא אם כן אין בפרסום המודעה או בהצגת השלט או לוחית הפירסומת משום עבירה על הוראות כל דין.
תוקף רשיון
6. תוקפו של רשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה הוא ניתן.
הצגת מודעה
7. )א ( מודעה, שלט או לוחית פרסומת יוצגו במקום או בצורה שנקבעו ברשיון.
)ב ( מודעה המתפרסמת על לוח מודעות תהיה באחת המידות שנקבעו בתוספת.
)ג ( מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, שני עותקים מהמודעה ללא תשלום.
אגרת רשיון
8. )א ( בעד רשיון תשולם אגרה בשיעורים הנקובים בתוספת.
)ב ( בעל בית קולנוע או מנהלו ישלם אגרה בעד מודעה המתפרסמת דרך הסרטה או הקרנה בקולנוע.
)ג ( ראש המועצה רשאי להפחית את שיעור האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא מוסד צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.
שמירת מודעה
9. לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יסתיר, לא יכסה ולא ילכלך, מודעה, שלט, לוחית פרסומת או לוח מודעות.
דרכי פרסום אסורות
10. )א ( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת באופן העלול להיות מפגע לרבים.
)ב ( לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מכלי טיס, מכלי רכב או מבעלי חיים.
מסירת פרטים
11. לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צוינו בה שמו ומענו של המפרסם, ובהודעה בדפוס גם שם בית הדפוס שבו הודפסה.
סמכויות ראש המועצה
12. )א ( ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט או לוחית פרסומת ללא רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, שיסיר את המודעה, השלט או לוחית הפרסומת, וכן רשאי הוא לקבוע מועד להסרתו.
)ב ( לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א ( , רשאי ראש המועצה להורות על הסרתה של המודעה, השלט או לוחית הפרסומת, ועל סילוקה ולגבות מאותו אדם את הוצאות ההסרה, ההריסה והסילוק.
)ג ( ראה ראש המועצה שאי אפשר לדעת את שמו ומענו של המפרסם או המציג, רשאי הוא להורות כאמור בסעיף קטן )ב ( ללא מסירת דרישה בכתב.
פרסום על לוח מודעות
13. )א ( לא יפרסם אדם – זולת המועצה – על לוח המודעות, אלא לפי היתר מיוחד מאת המועצה.
)ב ( המועצה תפרסם מודעה על לוח מודעות מיד לאחר שהותר הפרסום והומצאו לה ההעתקים הדרושים ושולמה לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת.
עונשין
14. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו-קנס 1,400 שקלים חדשים, ואם היתה עבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 55 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.
סייג לתחולה
15. הוראות חוק עזר זה אינן חלות על –
) 1 ( מודעות, שלטים ולוחיות פרסומת של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה;
) 2 ( שלט המוצג על דלת כניסה לדירת מגורים בלבד, ועליו רק שם הדייר, תוארו, מקצועו או משלח ידו, ובלבד ששטחו של השלט לא יעלה על 0.30 מ"ר.
תוספת
)סעיפים 7, 8 ו13- (
1. בעד מודעה המתפרסמת על לוח המודעות או על מקום אחר, תשולם אגרה ששיעורה בשקלים חדשים יהא לפי גודל המודעה ומשך פרסומה כלהלן:

גודל המודעה

שיעורי האגרה בשקלים חדשים
בעד כל יום פרסום
עד 30 ימים

שיעורי האגרה בשקלים חדשים
בעד פרסום מ30- ימים
עד 90 ימים

עד 1,500 סמ"ר

11

197

מ1,501- סמ"ר עד 3,000 סמ"ר

13

540

מ3,000- סמ"ר

18

583

2. מודעות אבל פטורות מתשלום פרסום על לוח המודעות או על מקום אחר.
3. בעד שלט שהותקן במקום עסק או במקום אחר, לרבות מקום בו מתקיימת פעילות שאינה למטרות רווח, ולרבות שלטי פרסום בחוצות, על בנין, בחלון ראווה, בכלי רכב או בדרך או באופן הצגה אחר, בין שהוא מואר ובין שאינו מואר, תשולם אגרה לכל מטר אורך של צלעו הארוכה ביותר או חלק ממנה, לכל השנה או לחלק ממנה בשיעור 60 שקלים חדשים.
א' בחשון התשנ"ה ) 6 באוקטובר 1994 (
ציון הדר
ראש המועצה המקומית אבו גוש

© קבוצת "מחשבות" 03-6160466, www.machshavot.co.il
עורכים: עו"ד מנשה כהן וע"ד רון דלומי

חוק עזר לאבו-גוש (שמירת הסדר והנקיון), התשנ"ה1995

פורסם: חש"ם 534, תשנ"ה ( 27.4.1995 ) , עמ' 197
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית אבו גוש חוק עזר זה:
פרק א' – פרשנות
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"אשפה" -שיירי מזון, קליפות, נייר, בקבוקים, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, חתיכות עץ, קרשים, סמרטוטים, אפר, בדלי סיגריות, פסולת מכל הסוגים, וכן דבר העלול לגרום אי נקיון או אי סדר או עלול לסכן את הבריאות, למעט זבל ופסולת בנין, אשפת צמחים או פסולת מפעל;
"אשפת צמחים" -צמח קטוף, כרות, תלוש, או שנשר;
"בור שפכים" -מבנה או מיתקן, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם של מי שופכין או זבל, וכן כל סוג של בור רקב, בור חלול, ביוב, או תעלה להובלת שופכין;
"ביתן אשפה" -בנין המיועד להחזקת כלי אשפה או להחזקת כלי אשפה לזבל או כלי אשפה לפסולת מפעל;
"בנין" -מבנה או גדר, בין שהם בנויים אבן ובין שהם בנויים בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, בין קבועים ובין ארעיים, או חלק מהם, לרבות מיתקני תברואה;
"בעל מקום עינוג" -אחד או יותר מאלה:
(1) הבעלים של מקום עינוג;
(2) מחזיקו של מקום עינוג;
(3) אדם המנהל או מפעיל מקום עינוג;
(4) בעל רשיון להפעלת מקום עינוג;
) 5 ( מי שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו מתקיים עינוג;
"בעל נכס" -אחד או יותר מאלה:
) 1 ( הבעל הרשום של הנכס;
) 2 ( אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו בין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;
) 3 ( שוכר או שוכר משנה, ששכר את הנכס לתקופה שלמעלה מחמש שנים;
) 4 ( בעל דירה כהגדרתו בפרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט1969- )להלן – חוק המקרקעין ( ;
) 5 ( נציגות בית משותף כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין;
"גן" -גן ציבורי, חורשה או שדרה ומקום אחר ברחוב שצמחים צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאינו גדור;
"מהנדס" -כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח1958-, שמינתה המועצה למהנדס המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"המועצה" -המועצה המקומית אבו גוש;
"זבל" -לרבות הפרשת בעלי חיים ופסולת או מי שופכין של מכלאה;
"כלי אשפה" -מכל המיועד לאצירת אשפה מחומר, צורה, גודל ואיכות, כפי שקבע המפקח מזמן לזמן;
"מחזיק" -אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר או באופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;
"מי שופכין" -מי דלוחין, מי כביסה, מי שטיפת רצפות או מים מלוכלכים או מזוהמים;
"מיתקן תברואה" -אינסטלציה סניטרית לרבות אסלה או תחליף לאסלה, מחסום, סעיף, צינור, אבזר, מרזב, מגלש, תא בקרה בביב, בור שפכים, מיתקן לחימום בנין, מיתקן לחימום מים, מערכת אספקת מים, כמשמעותם בהוראות למיתקני תברואה )הל"ת ( , התש"ל1970-, לרבות חיבור למיתקן תברואה;
"מכלאה" -רפת, לול, דיר, אורווה וכיוצא בהם, וכן מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בהמה;
"מפגע" -אחד או יותר מאלה:
) 1 ( העדר בתי כסא במספר מספיק או קיום בית כסא שאינו מדגם מאושר, בנכס המשמש למטרות מגורים, עסק או למטרה אחרת;
) 2 ( בנין לקוי באופן שעלולים לחדור אליו או דרכו מים, רטיבות, טחב, רוח או עשן;
) 3 ( העדר בור שפכים במקום שבו אין חיבור לרשת הביוב, בור שפכים לקוי או שאינו מתאים לתכליתו או שאינו מספיק להרחקת מי שפכים תקינה מהנכס;
) 4 ( מיתקן תברואה לקוי או שלא הותקן כראוי או שאינו פועל כראוי;
) 5 ( מקום המשמש לאגירת מים הנמצא במצב הגורם או העלול לגרום לזיהום המים שבתוכו או להתפתחות חרקים בו;
) 6 ( שימוש במרזב כצינור מי שפכים, או שפיכת נוזל שאינו מי גשם דרך מרזב;
) 7 ( הצטברות חומר, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בסביבתו או העלול להזיק לבריאות באופן אחר;
) 8 ( פליטת עשן, גזים או פיח, שלא דרך מעשנה תקינה או שלא דרך מעשנה בגובה מתאים;
) 9 ( הימצאות בנכס של חולדות או עכברים;
) 10 ( הימצאות בנכס של חרקים או שרצים אחרים, העלולים לגרום נזק לבריאות;
) 11 ( צמח בנכס הגדל פרא וגורם או עלול לגרום להצטברות אשפה;
) 12 ( צמח הצומח בנכס, המהווה או העלול להוות סכנה או לגרום הפרעה או אי נוחות;
) 13 ( ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר מקום ציבורי, המפריעים או העלולים להפריע לעוברים ושבים או לרכב;
) 14) )א ( מי שופכין על פני קרקע במקום פרטי;
)ב ( מים הנחים על פני קרקע במקום פרטי;
) 15 ( זחלי טוואי התהלוכה של האורן וקיניהם, הנמצאים בעצי האורן שבנכס;
) 16 ( בנין או חלק ממנו או מגרש פנוי, המצויים במצב העלול לעשותם מזיקים, מסוכנים או פוגעים בבריאות;
"מפעל" -בית מלאכה, בית חרושת, מוסך, עסק סיטוני, מחסן סיטוני, מעבדה, חנות כל-בו, סופרמרקט, וכן מקום שאינו מקום למגורים ומוציא פסולת עקב ניהול עסק;
"מפקח" -אדם שראש המועצה מינהו בכתב למפקח לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"מקום פרטי" -חצר, מבוא לבית, מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית, גג, מקלט, או מקום אחר המשמש את דיירי הבית, למעט דירת מגורים, וכן מקום כאמור במפעל או בעסק אחר;
"מקום ציבורי" -רחוב או מקום עינוג, וכן אוטובוס ציבורי כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א1961- )להלן – תקנות התעבורה ( , או מונית כהגדרתה בפקודת התעבורה;
"נכס" -קרקע, בית או בנין או חלק מהם, בין תפוס ובין שאינו תפוס;
"עינוג" -הצגת תיאטרון, קולנוע, קונצרט, אסיפה, הרצאה, מופע מחול וריקודים, קרקס, משחק, ספורט או עינוג כיוצא בהם, בין שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה;
"פסולת מפעל" -פסולת או אשפה המתקבלים במהלך תהליך הייצור או העיסוק של מפעל;
"צמח" -עץ, שתיל, שיח, או חלק מהם;
"ראש המועצה" -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רחוב" -דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, מעבר המשמש או המיועד לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים, תעלה, ביוב, חפירה, רחבה, כיכר או גן, וכן מקום פתוח שהציבור משתמש או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים;
"רכב"
– רכב הנע בלוח מכני או הנגרר על ידי רכב או בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים, תלת אופן או עגלה כהגדרתה בפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה ורכב של המועצה הנהוג בידי עובד המועצה במילוי תפקידו;
"תעלת שופכין" -לרבות סעיפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונספחים אחרים.
פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם
איסור גרימת נזק
2. )א ( בעל נכס והמחזיק בו חייב להחזיק את הנכס באופן שלא יתקיים בו מפגע.
)ב ( על אף האמור בסעיף קטן )א ( , נכס שהוא דירה, חייב המחזיק בה להחזיקה באופן שלא יתקיים בה מפגע.
אחריות לסילוק מפגע
3. בעל נכס או המחזיק בו חייב להסיר, לתקן ולסלק מיד מפגע שנתגלה בנכס.
הודעה לסילוק מפגע
4. המפקח רשאי בהודעה בכתב לדרוש מכל אדם החייב לסלק מפגע לפי הוראות חוק עזר זה, לבצע כל עבודות הדרושות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו, בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה.
החלטת המפקח
5. דעתו של המפקח בדבר קיומו של מפגע תהא ראיה לכאורה לדבר.
אישור מדביר
6. אישור בכתב מאת מדביר חולדות, שהציג בעל נכס או המחזיק בו למפקח, ישמש הוכחה כי החולדות הודברו באותו נכס; לענין זה, "מדביר חולדות" – מי שבידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח1968-, המתיר לו להשמיד מכרסמים.
איסור זריקת אשפה או לכלוך
7. )א ( לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח ולא ירשה לאחר לזרוק, להשאיר או להניח אשפה במקום ציבורי או פרטי, אלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב ( על אף האמור בסעיף קטן )א ( לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח אשפת בית בכלי אשפה שהתקינה המועצה במקום ציבורי; לענין זה, "אשפת בית" – אשפה המוצאת מנכס שאינו רחוב.
)ג ( לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא ירשה לאחר לזרוק, להשאיר או להניח, זבל, אשפת צמחים או פסולת מפעל במקום ציבורי או פרטי אלא בהסכמת המפקח ובהתאם להוראותיו.
)ד ( לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח ולא ירשה לאחר לזרוק, להשאיר או להניח פסולת בנין, במקום פרטי בהסכמת המפקח ובהתאם לדרישותיו.
)ה ( לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח, ולא ירשה לאחר לזרוק, להשאיר או להניח, פסולת בניין במקום ציבורי אלא בהסכמת המפקח ובהתאם לדרישותיו.
השקאת צמחים
8. לא ישקה אדם ולא ירשה לאחר להשקות צמחים באופן הגורם או העלול לגרום הפרעה לעוברים ושבים ברחוב או לאנשים בנכס גובל, פרט לגן.
איסור יריקה
9. לא יירק אדם במקום ציבורי.
איסור פיזור מודעות
10. לא יפזר אדם ולא ירשה לאחר לפזר מודעות במקום ציבורי; לענין סעיף זה, "מודעה" – כהגדרתה בחוק עזר לאבו-גוש )מודעות ושלטים ( , התשנ"ה1994-.
ניקוי איבוק ניעור, חביטה
11. לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק, מרבד, שטיח כלי מיטה או דבר אחר במקום ציבורי, למעט מקום עינוג, או דרך פתח הפונה למקום ציבורי אף אם אינו גובל בו.
החזקת בעלי חיים
12. לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או העלול לגרום רעש בלתי סביר, לכלוך או ריחות רעים או מזיקים.
איסור שימוש ושפיכת מי שופכין
13. )א ( לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש במי שופכין להשקאה.
)ב ( לא ישפוך אדם ולא ירשה לאחר לשפוך מי שופכין למקום ציבורי או למקום פרטי.
)ג ( לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מי שופכין במקום ציבורי או במקום פרטי, שלא לתוך בור שופכין או שלא באמצעות אבזרים שאישר המפקח.
איסור שפיכת נוזל
14. )א ( לא ישפוך אדם, לא יאפשר לאחר ולא ירשה לאחר לשפוך מים או נוזל אחר שאינו מי גשם למקום ציבורי, שלא לצורך ניקוי רחוב או השקאת גן.
)ב ( לא ירחץ אדם רכב ברחוב באופן שבמקום הרחיצה יישארו שלוליות מים עומדים.
אחריות בעל נכס והמחזיק לנקיון הנכס
15. בעל נכס וכן המחזיק בו חייבים לשמור באורח מתמיד על נקיונם של החצר, המבוא לבית, מקום החניה, חדר המדרגות, הגג, המקלט וכל מקום המשמש את דיירי הבית של הנכס, פרט לדירות הפרטיות, לנקותם ולטאטאם להנחת דעתו של המפקח, וכן לשטוף את המדרגות, חדר הכניסה והמדרכות בתחום החצר.
שמירה על נקיון מגרש
16. )א ( מחזיק במגרש, וכשאין המגרש תפוס – בעל המגרש, חייב לשמור על נקיון המגרש ולנקותו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.
)ב ( מחזיק במגרש, וכשאין המגרש תפוס – בעל המגרש, חייב לגדרו או להקים בו קיר בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.
איסור השארת בעלי חיים במקום ציבורי
17. )א ( לא ישאיר אדם ולא ירשה לאחר להשאיר בעלי חיים במקום ציבורי באופן המהווה או עלול להוות מכשול או לגרום נזק; ולא ירשה לבעל חיים שבבעלותו או שבפיקוחו לשוטט במקום ציבורי.
)ב ( לא ירשה, לא יאפשר ולא יתיר אדם לכלב שבבעלותו או בפיקוחו לעשות את צרכיו במקום ציבורי, למעט בצידי כביש ליד אבן השפה.
)ג ( לא ירשה אדם, לא יאפשר ולא יתיר לכלב שבבעלותו או בפיקוחו להימצא במקום ציבורי, אלא כשהוא קשור לבטח בקולרו ונמצא בהשגחה נאותה.
פרק ג': פינוי אשפה
כלים לפינוי אשפה
18. )א ( בעל נכס, למעט בעל מכלאה או מפעל, חייב להתקין כלי אשפה במספר, באופן ובמקומות שיקבע המפקח, ובהתאם להוראותיו, לתקנם או להחליפם באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובזמן שיקבע, ולהחזיקם במצב נקי.
)ב ( המפקח רשאי, במסירת הודעה לבעל הנכס או למחזיק בו, להסדיר פינוי אשפה באמצעות שקיות פלסטיק או שקיות מחומר אחר או באמצעות מכל אחר.
)ג ( בהודעה כאמור בסעיף קטן )ב ( , רשאי המפקח לקבוע את אופן פינוי האשפה, את מועדיו וכן הוראה אחרת הדרושה להסדרת פינוי האשפה.
)ד ( לא ישים אדם לתוך כלי אשפה כאמור בסעיף קטן )א ( או לתוך שקית או מכל כאמור בסעיף קטן )ב ( זבל, מי שופכין, פסולת של מפעל או פסולת בנין.
כלי אשפה לפסולת מכלאה ולפסולת של מפעל
19. )א ( מחזיק במכלאה או במפעל חייב להתקין כלי אשפה נפרדים מיוחדים לזבל או לפסולת מפעל, לפי הענין, במספר ובמקומות שהמפקח יקבע ובהתאם להוראותיו, ויתקנם או יחליפם באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובתוך המועד שיקבע ויחזיקם במצב נקי.
)ב ( הוראות סעיף 18 )ב ( ו- )ג ( יחולו על זבל ועל פסולת מפעל, לפי הענין.
התקנת ביתן אשפה
20. )א ( מפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס להתקין ביתן אשפה.
)ב ( בעל נכס שנדרש להתקין ביתן אשפה כאמור בסעיף קטן )א ( , חייב להתקינו באופן, בצורה ובמקום שקבע מפקח, באישור המהנדס, בהתאם להוראות ובזמן שקבע, הכל כאמור בדרישה.
החזקת ביתן אשפה
21. )א ( בעל נכס או מחזיק בו, לפי הענין, חייב להחזיק ביתן אשפה במצב נקי ותקין להנחת דעתו של המפקח.
)ב ( מפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס להתקין ברז המחובר לרשת מים של הבית ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת הביוב של הבית, בביתן אשפה או בסמוך לו.
פינוי אשפה
22. )א ( לא יפנה אדם, פרט לעובד המועצה, לא יעביר ולא יוביל פסולת, אשפה או זבל מנכס, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב ( ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן )א ( , לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.
פינוי פסולת בנין
23. )א ( אחד או יותר מאלה חייבים בפינוי פסולת בנין: בעל נכס, מחזיקו, האחראי לביצוע עבודות הבניה או ההריסה.
)ב ( פינוי פסולת בבנין ייעשה בהתאם לאישור המפקח ולתנאים שקבע בו.
פינוי
24. בעל נכס או מחזיק בו חייב בהוצאת אשפת צמחים ואשפת גן בהתאם לאישור פינוי המפקח ולתנאים שקבע בו.
רכוש העיריה
25. אשפה, זבל, פסולת בנין, אשפת צמחים, פסולת מפעל, שפונו בהתאם להוראות סעיפים 22, 23 ו24- יהיו רכושה של המועצה, אלא אם כן נקבע אחרת בהיתר או באישור שניתנו על פי הסעיפים האמורים.
זכות כניסה לפינוי אשפה
26. )א ( עובד המועצה, המועסק בידי המועצה בפינוי אשפה, זבל, פסולת מפעל או אשפת צמחים, רשאי להיכנס לכל נכס כדי לפנותו בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב ( בעל נכס, המחזיק בו או המנהל אותו, יאפשר לעובד המועצה כאמור בסעיף 26 )א ( או למי שפועל מטעמה, גישה חופשית ותקינה, ללא הפרעה לכלי אשפה או לכלי קיבול או למכל אחר שנקבעו לצורך הוצאת אשפה או זבל.
אגרת פינוי אשפת מפעל
27. בעד פינוי פסולת מפעל ישלם המחזיק במפעל למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.
אגרת פינוי אשפה
28. )א ( בעד פינוי אשפה בידי המועצה, ישלם לקופת המועצה מחזיק בנכס שקיבל פטור על פי דין מתשלום ארנונה כללית, אגרה שנתית בשיעור שנקבע בתוספת השניה.
)ב ( המועצה רשאית להפחית אגרה או לוותר עליה מסיבה שבגללה היא רשאית להפחית או לפטור מתשלום ארנונה כללית.
פרק ד': שמירת הסדר והנקיון בגנים
הימצאות בגן
29. לא יימצא אדם בגן בשעות האסורות והמפורטות בהוראות ראש המועצה שבהודעה המוצגת בגן או בכניסה לגן.
פגיעה בצמח בגן
30. לא יקטוף אדם, לא יעקור, לא יגדע, ולא ישחית כל צמח בגן, אלא אם כן הורשה לכך בידי ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.
כניסה למקום גדור
31. לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה לאחר לדרוך או לטפס על דשא, צמח, גדר או שער או סורג בגן, אלא בהתאם להוראות ראש המועצה שנקבעו בשלט באותו מקום.
כלי רכב
32. לא יכניס אדם, לא ינהג ולא ישאיר אדם רכב בגן ללא היתר מראש המועצה.
רוכלות
33. לא ירכול אדם בגן אלא אם כן הדבר הותר לו ברשיון הרוכלות שניתן לו כדין.
משחקים
34. לא ישחק אדם בגן אלא במשחקים, בתנאים ובמקומות שנקבעו בידי ראש המועצה בהודעה שהוצגה בגן.
איסור הפרעה
35. לא יעשה אדם מעשה בגן שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע, אי נוחות או נזק לכל אדם, או שיש בו להפר את הסדר בגן.
רעש
36. לא יקים אדם רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה בגן.
הרחקת בני אדם מסוימים מגן
37. מפקח רשאי להרחיק מגן אדם העובר עבירה לפי הוראות חוק עזר זה, לאחר שהתרה בו תחילה.
פרק ה': שימור רחובות
מכשול ברחוב
38. )א ( לא יניח אדם, לא ישאיר, ולא יטיל ברחוב, לא יבליט מעל לרחוב, ולא ירשה לאחר להניח, להטיל ברחוב או להבליט מעל רחוב, כל דבר, אלא אם כן דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ותוך כדי פריקתו או טעינתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך, אלא אם כן ניתן לכך היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב ( לא יניח אדם, לא יתלה ולא ירשה לאחר להניח או לתלות, בכל נכס הפונה לרחוב, כבסים או דבר העלול ליפול לרחוב.
)ג ( ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם פלוני לסלק מכשול ברחוב, אם לראש המועצה יש יסוד סביר להניח כי אותו אדם הניח או הטיל או הרשה לאחר להניח או להטיל או שהוא גרם להנחת או להטלת אותו מכשול.
היתר להעמיד כסאות ושולחנות ברחוב
39. )א ( ראש המועצה רשאי לתת היתר, להתנותו, לשנותו, להתלותו או לבטלו, להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי מסעדה או בית קפה, וכן שמשיות, מאזניים אוטומטיים, מכונות לייצור גלידה או למכירת מיצים או מכונה אחרת או מכשיר אחר.
)ב ( בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א ( ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השלישית.
)ג ( היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.
)ד ( מי שניתן לו היתר חייב למלא אחר התנאים שבו.
פתיחת שוחות
40. )א ( לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא אם כן ניתן לו לכך היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב ( אדם הכורה שוחה ברחוב חייב –
) 1 ( להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה;
) 2 ( לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה או עם פקיעת תוקף ההיתר, לפי התאריך המוקדם יותר.
נזק לרחוב
41. )א ( לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב.
)ב ( אדם שעבר על הוראות סעיף קטן )א ( חייב לתקן את הנזק באופן ובתנאים שקבע ראש המועצה.
)ג ( נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או בעל הקרקע לתקן את הנזק.
סילוק מכשול וביצוע עבודות
42. ראש המועצה רשאי באמצעות כל אדם לסלק דבר הנמצא ברחוב בניגוד להוראות סעיף 38 ולבצע עבודה כאמור בסעיפים 40 )ב ( ו – 41 )ב ( ו- )ג ( ; סולק דבר כאמור או בוצעה עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאדם החייב בסילוק הדבר או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע. תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לאמור בה.
פרק ו': הוראות בענין מקום עינוג
איסור עישון, פיצוח והכנסת בקבוקים
43. במקום עינוג, בחלק שבו מתקיים עינוג, לרבות בשעות ההפסקה –
) 1 ( לא יעשן אדם, למעט עישון במשחק או במופע ספורט;
) 2 ( לא ימכור אדם ולא יפצח גרעינים, בוטנים וכיוצא באלה;
) 3 ( לא יכניס אדם, ולא יחזיק או ירשה לאחר להכניס או להחזיק בקבוקי זכוכית.
הצגת מודעות במקום עינוג
44. בעל מקום עינוג יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לענין הוראות חוק עזר זה, שאת תוכנן, מספרן, גודלן וצורתן יקבע ראש המועצה בהודעה בכתב.
פרק ז': הוראות בענין ביעור קוצים
ביעור קוצים
45. לא יבער אדם קוצים, עצים, אשפה, פסולת או חומר אחר בשדה או תחת כיפת השמים, במקום ציבורי, במקום פרטי או ברחוב, אלא על פי היתר מראש, בכתב מאת ראש המועצה.
פרק ח': שונות
איסור הפרעה
46. לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח או לעובד המועצה כאמור בסעיף 26 )א ( , במילוי תפקידו לפי הוראות חוק עזר זה.
איסור פגיעה
47. לא יסיר אדם, לא ישחית, לא ישבור ולא יקלקל בנין, מיתקן או חפץ, שנקבע או הוקם בידי המועצה או באישורה.
ילדים
48. הממונה או האפוטרופוס על אדם שהוא למטה מגיל 14, ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.
מסירת הודעות
49. מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שהיא מכוונת או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה.
סמכות
50. ראש המועצה או המפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס או למקום אחר שחוק עזר זה דן בו, כדי לבדוק או לבקר את הנכס או מיתקן תברואה שבו ולעשות ולבצע כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט צעדים הדרושים לקיומן.
ביצוע הודעה
51. )א ( הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע האמור בה ומועד ביצועה.
)ב ( מי שנמסרה לו הודעה כאמור חייב לקיימה לכל פרטיה, להנחת דעתו של המפקח; תוקפה של הודעה כאמור הוא עד מילוייה.
)ג ( לא מילא אדם אחר הודעת ראש המועצה או המפקח או ביצע את המפורט בהודעה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בה, להנחת דעתו של המפקח, רשאי ראש המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה לפי חוק עזר זה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.
)ד ( חשבון הוצאות חתום בידי ראש המועצה יהווה הוכחה לכאורה לאמור בו.
עונשין
52. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 1,400 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת, קנס נוסף – 55 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו.
תחילה
53. תחילתו של חוק עזר זה שישים ימים מיום פרסומו ברשומות.
תוספת ראשונה
)סעיף 27 (
שיעורי האגרה בשקלים חדשים
בעד פינוי אשפת מפעל ישלם החייב בפינוי האשפה –

(1) בעד עגלת אשפה בקיבולת מ400- ליטר עד 800 ליטר, לכל עגלה 10.50
(2) היה הפינוי על ידי מכונית פתוחה לפינוי ערימות –
)א ( בעד קיבולת עד 1/2 מכונית, לכל מונית * כאמור 42.00
)ב ( בעד קיבולת העולה על 1/2 מכונית, לכל מכונית כאמור 84.00
(3 ( היה הפינוי על ידי מכונית דחס, בעד כל קיבולת, לכל מכונית
כאמור 105.00
(4) היה הפינוי על ידי מכונית עם מנוף, בעד כל קיבולת, לכל מכונית כאמור 105.00
* כך פורסם ברשומות.
תוספת שניה
)סעיף 28 (
בעד פינוי בידי המועצה של 4 עגלות אשפה לשבוע מנכס שהמחזיק בו
פטור מתשלום ארנונה בעדו, לשנה 3,000.00

תוספת שלישית
)סעיף 39 )ב ((

בעד היתר להעמיד כסאות ושולחנות, לכל מ"ר 25.00
ג' בכסלו התשנ"ה ) 6 בנובמבר 1994 (

ציון הדר
ראש המועצה המקומית אבו-גוש

חוק עזר לאבו-גוש (אספקת מים), התשנ"ד1994

פורסם: חש"ם 520, תשנ"ד ( 10.5.1994 ) , עמ' 156
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית אבו-גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה –
"אבזרים" -ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי ביקורת;
"חדר" -בבנין מגורים – חדר ששטח רצפתו אינו עולה על 30 מטרים רבועים; שטח נוסף של 30 מטרים רבועים או חלק מזה, דינו כדין חדר נוסף;
"מד-מים" -מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים המסופקים לנכס;
"מועצה" -המועצה המקומית אבו-גוש;
"המנהל" -מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחר שמינתה המועצה, לענין חוק עזר זה, למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם;
"מפעל מים" -באר, בריכה, מעיין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע, משאבה, וכן מבנה, מיתקן או ציוד אחר, המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מים, לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית;
"נכסים", "בנין", "אדמה חקלאית" -כהגדרתם בצו המועצות המקומיות א , התשי"א1950-;
"צורכי בית" -תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צורכי בית וצרכים רגילים לפי סעיף 16 ( 1) לפקודת העיריות אספקת מים , 1936;
"צרכן" -אדם המחזיק ברשת פרטית, כולה או מקצתה;
"רשת פרטית" -אבזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור, וכן מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מים לנכס, למעט מד-מים;
"נפח בנין" -החלל שבתחומו גובלים שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג, בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו משופע – צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר, ואם אין לו תקרה – משטחו התחתון של הגג; אם אין בבנין או בחלקו קירות מכל הצדדים או גג – החלל המותחם על ידי הבנין או על ידי חלקו; ואם הגג אינו נשען על קירות – החלל שבין הגג והרצפה שמתחתיו;
"שטח בנין" -השטח של כל הרצפות בבנין לפי מידותיו החיצוניות, כולל יציעים מרפסות וגזוזטראות;
"צורכי עסק" -צורכי ייצור או עיסוק בסחורה.
חיבור למפעל מים
2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש, לא ייעשו אלא בידי המנהל.
(ב) בעל נכס המבקש לחבר רשת פרטית למפעל מים, להרחיבו החיבור, לפרקו או התקנתו מחדש, יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף התכנית של אותה רשת.
)ג ( בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם המבקש למועצה מראש –
) 1 ( אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
) 2 ( הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.
)ד ( בעד הנחת קו מים זמני, ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.
רשת פרטית
3. )א ( לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב ( בקשה להיתר לפי סעיף קטן )א ( תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת או תכנית השינוי או התיקון, לפי הענין; בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת פרטית, ישלם המבקש למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ג ( התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו בידי בעל הנכס ועל חשבונו.
)ד ( רשת פרטית תוחזק במצב תקין בידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו של המנהל.
)ה ( בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של הרשת הפרטית שהותקנה בנכס, כולה או מקצתה, והמנהל ימלא בקשה זו. בעד בדיקה כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ו ( לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא באבזרים שמידותיהם, סוגם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
)ז ( המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שהוא קבע כאמור בסעיף קטן )ו ( באבזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן, אלא אם כן האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע את פעולתו התקינה של מד-מים או אבזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.
אגרת הנחת צינורות
4. )א ( בעל נכס, פרט לנכס שקיימת בו רשת פרטית מחוברת למפעל מים הגובל בקטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות, בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב ( אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3 )ב ( .
)ג ( בעל נכס, שקיימת בו רשת פרטית מחוברת למפעל מים, שהגיש בקשה להגדלת נפח הבנין או שטח הבנין או לבניית בנין חדש, ישלם בעת מתן ההיתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965-, אגרת הנחת צינורות, בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד ( בעל נכס שקיימת בו רשת פרטית, או בעל נכס המבקש לחבר רשת פרטית למפעל המים, אשר צרך או מבקש לצרוך מים מעל הכמות הפטורה מתוספת אגרה או מעל הכמות המרבית, ישלם תוספת אגרה חד פעמית לכל מ"ק מים שבו עלתה התצרוכת בפועל או התצרוכת המבוקשת בשנה פלונית מעל הכמות הפטורה מתוספת אגרה או מעל הכמות המקסימלית, לפי הענין, בשיעור שנקבע בתוספת; לענין סעיף קטן זה –
"כמות פטורה מתוספת אגרה" –
(1) לצרכן שערב פרסומו של סעיף קטן זה לא היה רשום ברשיון ההפקה של המועצה – 300 מ"ק מים לשנה;
(2) לצרכן שערב פרסומו של סעיף קטן זה היה רשום ברשיון ההפקה של המועצה – הכמות שהיתה מוקצבת לאותו צרכן ערב אותו הפרסום ברשיון ההפקה;
"כמות מקסימלית" -הכמות הפטורה מתוספת אגרה יחד עם הכמות שבעדה שולמה בעבר תוספת אגרה.
התקנת מד-מים
5. )א ( המנהל רשאי להתקין מד-מים בנכס שמספקים לו או עומדים לספק לו מים; ורשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו, בשעת הצורך.
)ב ( מד-מים הוא רכוש המועצה.
)ג ( לא יותקן מד-מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר, אלא בידי המנהל.
)ד ( צרכן ישלם למועצה אגרת מד-מים ואגרת התקנת מד-מים, בשיעורים שנקבעו בתוספת.
)ה ( במקום תשלום אגרת מד-מים, רשאי צרכן להביא למנהל, תוך 30 ימים מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, מד-מים מהדגם שאושר בידי המנהל ולבקשו להתקינו ברשתו הפרטית.
)ו ( הביא צרכן מד-מים כאמור בסעיף קטן )ה ( , הוא ישלם למועצה אגרת התקנת מד-מים בלבד.
)ז ( היה מד-מים כאמור בסעיף קטן )ה ( מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן, הוא יהא פטור גם מאגרת התקנת מד-מים.
)ח ( צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד-מים או לאבדנו, זולת אם נגרם הנזק באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.
)ט ( צרכן שיש לו יסוד סביר לחשוש שמד-המים שבנכסו אינו פועל כהלכה, רשאי לדרוש שמד-המים ייבדק בידי המנהל; בעד בדיקת מד-מים כאמור ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת בדיקה, בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד-המים היה פגום.
אגרת מים
6. )א ( בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים בשיעור שנקבע בתוספת, לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד-המים, ובלבד ששיעור האגרה לא יפחת מהשיעור המזערי שנקבע בתוספת.
)ב ( נוכח המנהל כי מד-מים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת או שהוצא מהרשת לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שנצרכה, לפי הצריכה הממוצעת במשך שני חודשים שקדמו לאותה תקופה, בתקופה המקבילה לה בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.
)ג ( נוכח המנהל כי מד-מים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא, לפי מיטב הערכתו, לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שמד-המים רשם, בתוספת או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.
)ד ( משמש מד-מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל מיוזמתו הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגרות או תשלום אחר המגיע לפי חוק עזר זה, בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרה והתשלום כאמור, בהתאם ליחס שבין החדרים שבהחזקתו לבין המספר הכולל של החדרים שמד-המים משמש אותם, ובלבד ששיעור האגרה או התשלום לא יפחת מהשיעור המזערי שנקבע לגביו בתוספת; ורשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם בכתב בין כל הצרכנים.
)ה ( משמש מד-מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד-המים, וכל צרכן ישלם את חלקו באגרת המים בהתאם לכך, ובלבד ששיעור האגרה לא יפחת מהשיעור המזערי שנקבע בתוספת.
)ו ( משמש מד-מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה ברשת הפרטית בחלק המוחזק בידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך את כמות המים שנזלו, ולחייב את אותו צרכן או אותם צרכנים בתשלום אגרת המים בעד יתרת הכמות שנצרכה.
)ז ( הורכבו מדי-מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד-מים כללי לכל הנכס, והיה הפרש ביניהם ברישום צריכת המים, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.
אספקת מים לפי חוזה
7. )א ( המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת מים ולקבוע בו תנאים.
)ב ( היתה סתירה בין תנאי החוזה כאמור ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי החוזה.
פקדונות
8. באישור המועצה, רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי שיקבע, להבטחת תשלום אגרת מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד-המים או קלקולו, ולגבות מהפקדון – מבלי לפגוע בדרכי גביה אחרות – כל סכום המגיע מאת הצרכן כאגרה או כדמי נזק כאמור.
מועד התשלום
9. אגרת מים ותשלומים אחרים לפי הוראות חוק עזר זה, ישולמו תוך ארבעה עשר ימים מיום מסירת הדרישה לכך מאת המועצה.
אישור סכום ההוצאות
10. נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל, באישור בכתב. אישור המנהל על שיעור ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.
ניתוק חיבור
11. )א ( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה, או שבזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע במד-מים, רשאי המנהל להתרות בו בכתב.
)ב ( לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, בתום 5 ימים מיום מסירת ההתראה, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג ( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד להוראות סעיף 2 או שחיבורה חודש בניגוד להוראות סעיף 16, רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.
)ד ( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב ( או )ג ( , לא יחודש אלא לאחר תשלום כל הסכומים המגיעים מהצרכן או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע פגיעה במים או במד-מים, לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב ( , תשולם אגרת חידוש חיבור, בשיעור שנקבע בתוספת.
סמכויות המנהל
12. )א ( בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת הפרטית, רשאי המנהל, במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים, כולה או מקצתה.
)ב ( שימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א ( , אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי הוראות חוק עזר זה.
)ג ( חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת המים כאמור בסעיף קטן )א ( חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.
רשות כניסה
13. )א ( המנהל או מי שהוא הרשה לכך רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00 ל17.00- ובשעת חירום – בכל זמן סביר, כדי לבדוק אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה, ובין היתר רשאי הוא –
) 1 ( להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד-מים, צינור או אבזרים או כיוצא בהם, ולעשות מעשה אחר שבנסיבות הענין נחוץ לעשותו;
) 2 ( לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת במים ולברר את כמות המים שסופקה לצרכן;
) 3 ( למסור חשבון או לגבות אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה;
) 4 ( לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת מים לפי הוראות סעיפים 11 או 12;
) 5 ( לבדוק אם קוימו הוראות חוק עזר זה;
) 6 ( לעשות מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי הוראות חוק עזר זה.
)ב ( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהוא הרשה לפעול לענין הוראות חוק עזר זה, בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א ( .
שימוש במים
14. )א ( לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה לאחר לבזבז מים שברשותו.
)ב ( לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצורכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.
)ג ( לא ישתמש אדם במים לצורכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ד ( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס לתוכו בעל חיים או חפץ, ולא יעשה בו מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באספקת המים.
)ה ( לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופכין, מי תעשיה כימית או כיוצא בהם.
)ו ( לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול, או כיוצא בהם, אלא ברשות המנהל.
)ז ( לא ישתמש אדם במים לצורכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה לאחר להשתמש במים שברשותו לצורכי השקאה, אלא בשעות שייקבעו בידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.
)ח ( לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.
)ט ( לא יפתח אדם ולא יסגור, שלא כדין, אבזר השייך למפעל המים.
)י ( לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.
)יא ( לא יפתח אדם – פרט לעובד המועצה במילוי תפקידו – ברז המיועד להשקאת נטיעות ציבוריות.
מכירת מים והעברתם
15. לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה או הופסקה לו אספקת המים לפי הוראות סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
חידוש חיבור שנותק
16. )א ( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה, לא יחודש אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב ( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן )א ( , רואים אותו כמחודש בידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
שמירה בפני זיהום
17. לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר, אלא במרחק סביר ממפעל המים.
דרישת תיקונים
18. )א ( ראש המועצה או מי שהוסמך על ידו )להלן – ראש המועצה ( , רשאי לחייב, בדרישה בכתב, צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה, או בעל או מחזיק של נכס, תוך הזמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)ב ( מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג ( לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א ( , רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות ביצוע העבודה.
מסירת הודעות
19. מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי הוראות חוק עזר זה, תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או שנמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או אם נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
עונשים
20. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו – קנס 1400 שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו – קנס נוסף 55 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
הצמדה למדד
21. האגרות והתשלומים האחרים שנקבעו בתוספת, יעלו ב1- בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר ברשומות )להלן – יום ההעלאה ( , לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן – המדד ( לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם ביום ההעלאה שקדם לו.
הוראת שעה
22. על אף האמור בסעיף 21, יעלו שיעורי האגרות שנקבעו בתוספת ב1- בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה ברשומות )להלן – יום ההעלאה הראשון ( , לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 1993.
תוספת

שיעורי האגרות
בשקלים חדשים

1.

אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1) –

(1)

לכל יחידת דיור

610.00

לכל יחידה שאינה יחידת דיור

732.00

(2)

הרחבת חיבור לפי דרישת הצרכן –

עד "2

79.50

מעל מ-"2

לפי חשבון שהגיש המנהל בתוספת 15%

2.

אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית (סעיף 3(ב))

39.60

3.

אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה))

69.40

4.

אגרת הנחת צינורות (סעיף 4) –

(1)

בקרקע, לכל מ"ר שטח קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין)

3.74

(2)

בבנין מגורים, כל מ"ר שטח בניה, לכל קומה

18.40

(3)

בבנין שאינו למגורים, לכל מ"ר של שטח הבנין, לכל קומה

22.00

5.

אגרת מד-מים (סעיף 5(ד)) – לפי מחיר מד-המים ליצרן, בתוספת עלות חומרים אבזרים והתקנה ובתוספת 15% הוצאות תקורה

6.

אגרת בדיקת מד-מים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה מחדש (סעיף 5(ט))

63.30

7.

אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד))

46.80

כ"ט בשבט התשנ"ד ) 10 בפברואר 1994 (
ציון הדר
ראש המועצה המקומית
אבו-גוש

חוק עזר לאבו גוש (אגרת תעודת אישור), התשנ"ד1994

פורסם: חש"ם 517, תשנ"ד ( 24.2.1994 ) , עמ' 70
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית אבו גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1. בחוק עזר זה – "תעודה" -אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה;
"המועצה" -המועצה המקומית אבו גוש.
תעודה
2. ראש המועצה רשאי לתת או לאשר תעודה או העתק תעודה.
אגרה
3.(א) מבקש תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.
(ב) ראש המועצה רשאי להפחית אגרה או לוותר עליה אם המבקש במצב כלכלי קשה או שהוא מוסד לערכי צדקה, תרבות, חינוך או דת, שמטרתו אינה הפקת רווחים.
תוספת
(סעיף 3)

שיעורי האגרה

בשקלים חדשים

א. תעודה –

בענין הנוגע למקרקעין                             55

בכל ענין אחר                                           32

ב. העתק תעודה                                       21

ב' בטבת התשנ"ד ( 16 בדצמבר 1993)

ציון הדר
ראש המועצה המקומית אבו גוש

סקירת עיקרי הפעילות בשנת 2022

 1. פתיחתו של מרכז הספורט. במועצה הוקם מתקן ספורט מודרני שייתן מענה לתושבי אבו גוש ובעיקר לבני הנוער, מקום בו יוכלו לשחק ברמה גבוהה. המתקן פועל בכל ימות השבוע ומאות בני נוער ובוגרים משחקים במגרש הכדורגל. בנוסף, במתקן ישנם ארבעה מגרשי טניס ומגרש נוסף עם יציע. את מגרשי הטניס מפעילה אסנת רג'ואן שהינה בעלת מומחיות בתחום, אשר המטרה הינה להכיר לבני הנוער את משחק הטניס. כמו כן מעמידה המועצה את המגרשים להשכרה לפי שעה למשחקים פרטיים. המתקן יכלול בהמשך שטחי מסחר המשלימים את השירות לתושבים ולבאי המתקן. בימים אלה פועלת המועצה לתכנון שטחי המסחר ולגיוס תקציב ייעודי לשם ביצוע עבודות פנים.

 1.  פתיחתו של מעון לילדים מגיל לידה עד 3. שירות חדש למשפחות הצעירות באבו גוש. המעון החדש שנבנה ונפתח השנה, מהווה אמירה של המועצה הרואה במתן שירות למשפחות הצעירות פתרון איכותי על מנת שיוכלו לצאת לעבודה ולהשאיר את ילדיהן במקום נעים עם יכולת לקדם את הילד. את המעון מפעילה עמותסקירת עיקרי הפעילות בשנת 2022

 2. ה בעלת ניסיון רב בהפעלת מעונות יום. מספר הילדים שנמצאים במעון מלמד על הצורך הקיים באבו גוש.

 1. תחילת בנייתו של מרכז רב נכותי – העסקת נכים במשך שעות היום הינה צורך אמיתי הן לנכים עצמם והן לבני משפחותיהם. לשם כך החלה המועצה בבניה של מבנה רב נכותי שייתן מענה טיפולי לנכים הנמצאים בתחומי המועצה, אשר חלקם נאלץ לנסוע מקומות אחרים מחוץ לתחום המועצה. המבנה יעמוד על כ-800 מ"ר, יכיל חדרי טיפול, מטבח שיספק לנכים ארוחות במהלך השהייה, ועוד.

 1. סלילת כביש מרכז הכפר – המדובר בכביש המחבר בין שתי שכונות ביישוב, ונותן פתרון תחבורתי בטיחותי לתושבי השכונות הללו, שעד היום נאלצו לנסוע בדרך עפר. עם סיום הכביש יוכלו התושבים לנסוע בדרך בטוחה וגם ההולכים ברגל ייהנו ללכת בצורה נעימה ובטוחה.

 1. ביצוע פרויקט שילוט שמות רחובות ומספרי בתים. רוב הבתים בשטחי המועצה היו ללא סימוני מספרים על הבתים, ובתים שנבנו בשנים האחרונות לא קיבלו כלל מספר. בד בבד רחובות רבים ביישוב היו ללא שלט עם שם הרחוב. בשל כך קיימה המועצה תהליך מואץ של מיפוי הרחובות ושמות הרחובות בהתאם לשמות שנקבעו, וכן מיפוי של מספרי הבתים. עם סיום תהליך זה המועצה יצאה למכרז והתקינה

סקירת פעילות המתוכננת לשנת 2023

במועצה מתוכננת פעילות משמעותית של פרויקטים שונים בשנת 2023, פרויקטים המצויים כבר בעיצומם. בין היתר מדובר בנושאים שלהלן:

 1. תחילת תכנון לבניין המועצה. המועצה פועלת כיום פועלת בשלושה מקומות שונים ורמת השירות והפיקוד שלה נפגע כתוצאה מכך. בעבר ובמשך שנים שכרה המועצה מבנים מתושבי היישוב, וזאת בהוצאה שנתית של מאות אלפי שקלים. פתרון ביניים להוצאה עצומה זו היווה המעבר של חלק ממחלקות המועצה לקומת הקרקע של המסגד החדש, כאשר הפתרון המלא והקבוע הוא בניית בניין מועצה חדש, נושא שבתכנונו החלה המועצה בשנת 2023. מבנה זה יכיל את כל מחלקות המועצה במקום אחד, יהווה מבנה נגיש, חדיש, מרווח ואסתטי, ואף יכלול מאות מ"ר של שטחי מסחר. לאחרונה פרסמה המועצה מכרז לבחירת מתכנן לבית המועצה, הוגשו הצעות למכרז ואף נבחר משרד אדריכלים מוביל לתכנון בית המועצה החדש.
 1. סלילת כבישים ברחבי המועצה – מצב הכבישים במועצה דרוש שיפור ניכר, והמועצה עושה מאמץ לשפר את הכבישים ולסלול כבישים במקום דרכי עפר על מנת לשפר את רמת החיים של התושבים. המועצה פועלת בנוסף לגיוס תקציב מתאים ממשרד התחבורה לשם ביצועו של כביש "העוקף הקטן", שיקטין את עומס התנועה וימנע סכנות בטיחותיות בדרך מעלה החמישה העוברת ביישוב.
 1. הכנת תוכנית תמרור למועצה – משרד התחבורה והמועצה מכינים תוכנית תמרור לכל שטחי המועצה וכן פועלים להציב תמרורים חדשים ולהחליף את הישנים, על מנת להגביר את בטיחותם של התושבים הן הנוהגים והן הולכי הרגל.
 1. חידוש רחוב מרכז הכפר – רח' מרכז הכפר יעבור חידוש ומתיחת פנים ויהפוך לרחוב חד סיטרי על מנת לשפר את זרימת התנועה, ומניעת הפקקים של הלקוחות המגיעים לקנות בחנויות הנמצאות במרכז הכפר.
 1. טיפוח חצרות בתי הספר – השנה המועצה תטפח את החצרות בתי הספר, תקים הצללות על מנת שהתלמידים היוצאים להפסקות יוכלו לשהות בחוץ בצל ולא בשמש הקופחת.
 1. ביצוע עבודות קרצוף וריבוד של דרך השלום החוצה את היישוב. המועצה גייסה את משרד התחבורה ואת חברת נתיבי ישראל, לשם ביצוע פרויקט קרצוף וריבוד דרך השלום החוצה את היישוב ואשר משרתת הלכה למעשה שורה ארוכה של יישובים באזור. בד בבד פועלת המועצה להעברת מקטע הכביש שהועבר בעבר לתחום אחריותה – בחזרה לאחריות נתיבי ישראל, על מנת שזו תשקיע את המשאבים הדרושים בתחזוקת הכביש.

מועצת הנוער הישובית אבוגוש