778.20 דין וחשבון ממונה תלונות הציבור לשנת 2019 (1)