צו הארנונה לשנת 2024

בתוקף סמכותה לפי חוק מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ”ג 1992 החליטה המועצה המקומית אבו גוש בישיבתה שלא מן המניין מיום _______להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת הכספים 2024 שתשולם ע”י המחזיקים בנכסים כמפורט להלן: 

תעריפי הארנונה בשנת 2024 יהיו בעליה של 2.68% בהשוואה לשנה שחלפה  במידה ותאושר עליה נוספת ע”י הממשלה, או ע”י המועצה יעודכן החיוב בהתאם ובכפוף לכל דין.