מבקר המועצה

שם מנהל המחלקה

רפאל בנימין אשכנזי – רו"ח

מס טלפון של המחלקה

02-6302700

מס פקס  של המחלקה

02-5790691

דואר אלקטרוני

mevaker@abugosh.muni.il

שעות עבודה וקבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8:00-16:00 (ג- אין קבלת קהל)

שם מנהל המחלקה

רפאל בנימין אשכנזי – רו"ח

מס טלפון של המחלקה

02-6302700

שעות עבודה וקבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8:00-16:00 (ג- אין קבלת קהל)

מבקר המועצה

מבקר המועצה פועל מתוקף פקודת המועצות המקומיות, הקובעת את תפקידיו ודרכי עבודתו. להלן עיקר תפקידיו:

  1. 1
    לבדוק אם פעולות המועצה והמתנ"ס נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  2. 2
    לבדוק אם ההחלטות והוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין.
  3. 3
    לבדוק את ניהול נכסי המועצה , את הנהלת החשבונות של המועצה ואת דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה וששמירתם מניחות את הדעת.
  4. 4
    לבדוק אם תוקנו הליקויים שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה או מבקר הממונה על ידי משרד הפנים.
  5. 5
    המבקר קובע את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת והיקפה על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני, ועל פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ובלבד שמספר הנושאים שהועלו על ידי הועדה לא יעלה על שני נושאים בשנת הביקורת.
  6. 6
    אחת לשנה יגיש המבקר דוח על ממצאי הביקורת. הדוח יובא לדיון בוועדה לענייני ביקורת ולדיון מיוחד במליאת המועצה, לאחר שניתנה זכות התגובה למבוקרים והמבקר התייחס בדוח לתגובתם אם וכאשר התקבלו. הדוח מתפרסם בציבור ובכך מקבל הציבור מידע על פעולותיה וממצאיה של הביקורת בגופים המבוקרים

מי רשאי להגיש תלונה ?

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור בכל הקשור לרשות המקומית, על התאגיד העירוני, ( המתנ"ס), על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם. הגשת התלונה תעשה רק לאחר שהמתלונן/ת פנה/פנתה לבעלי התפקידים הרלוונטיים במועצה. במידה והפונה לא נענה/נענתה או שהטיפול אינו עונה לשביעות רצונו/רצונה, הוא/היא רשאי/ת לפנות לממונה על תלונות הציבור.

התנאים לטיפול בתלונה

* התלונה צריכה להיות בעניין הנוגע במילוי תפקידיו של הנילון.

* המעשה פוגע במתלונן/ת עצמו/עצמה או מונע ממנו/ממנה טובת הנאה.

* המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או אי צדק בולט.

תלונות שאין לדון בהם

א. לא יהיה בירור בתלונות אלה

  1. 1
    התלונה היא בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית המשפט או בית דין הכריע בו לגופו.
  2. 2
    תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית. 3. תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית
  3. 3
    תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו בדין.
  4. 4
    לונה בעניין שלגביו הוגשה כבר תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור. לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח – 1958

ב. לא יהיה בירור בתלונות שלהלן אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן

  1. 1
    תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן 1 לעיל דן בהם
  2. 2
    תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן/ת , לפי המאוחר יותר

ג. הוגשה תלונה שלפי סעיפים א' או ב' לעיל אין לברר אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן/ת, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך

דרכי בירור תלונה 

  1. 1
    הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או דיני ראיות
  2. 2
    הממונה על תלונות הציבור יביא את התלונה לידי הנילון ואם היה עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור לעיל, גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה והוא רשאי לדרוש מהם כי ישבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו
  3. 3
    בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה מיום שהוגשה

דרכי הגשת התלונה

  1. 1
    תלונה תוגש בעל פה או בכתב
  2. 2
    לשם הגשת תלונה בכתב, יש למלא את טופס בקשת התלונה לממונה תלונות ציבור הנמצא באתר המועצה, למלא את טופס הבקשה ולפעול לפיו.