החלטה על התקשרות למתן שירותי כח אדם זמני עבור ליווי הסעות