פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 06-2022- דיון בדוח ביקורת פנימית 2021