מבקר המועצה

טלפון: 02-6302700
פקס: 02-5332894
refael@abugosh.muni.il

במסגרת עבודת הביקורת, המבקר בודק אם פעולות בעלי התפקידים במועצה נעשים כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירה על כללי מינהל תקין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

לצורך כך נפגש המבקר עם המבוקרים , סוקר דוחות, מסמכים ומאגרי מידע, ובוחן בקפידה את סדרי הבקרה והנהלים הרלוונטיים.
בחירת נושאי הביקורת נעשית על פי שיקול דעתו של המבקר, וככל האפשר בהתאם לפניות ראש המועצה וועדת הביקורת.

תכנית העבודה הרב שנתית של המבקר, כוללת למעשה את כל תחומי העשייה במועצה, מתוך מטרה להקיף את מכלול הנושאים באופן מחזורי, שיטתי, יסודי ומערכתי.
עם זאת, תכנית העבודה השנתית מושפעת גם ממידע שוטף המגיע למבקר מגורמים שונים, כאשר לדעת המבקר מידע זה מחייב ביצוע ביקורת בנושא מסוים באופן מיידי.

המחלקות שבוקרו על ידי המבקר בשנים האחרונות כוללים, בין היתר: מחלקת החינוך, מחלקת הרווחה, המתנ"ס, מחלקת האחזקה, מחלקת הגביה והגזברות, פיקוח עירוני וקב"ט הישוב וכן פרויקטים שונים במסגרת עבודת מחלקת ההנדסה.

נגישות