חוק עזר לאבו-גוש (אגרת ביוב), התשנ"ה1995
חוק עזר לאבו-גוש (היטל ביוב), התשנ"ד1994
חוק עזר לאבו-גוש (הצמדה למדד), התשנ"ה1995-
חוק עזר לאבו-גוש (מודעות ושלטים), התשנ"ה1994-
חוק עזר לאבו-גוש (שמירת הסדר והנקיון), התשנ"ה1995-
חוק עזר לאבו-גוש (אספקת מים), התשנ"ד1994-
חוק עזר לאבו גוש (אגרת תעודת אישור), התשנ"ד1994-