חוק עזר לאבו גוש (אגרת תעודת אישור), התשנ"ד1994-

פורסם:  חש"ם 517,  תשנ"ד ( 24.2.1994 ) ,  עמ' 70
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית אבו גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1.   בחוק עזר זה - "תעודה"  -אישור בכתב בכל ענין שבסמכות המועצה;
"המועצה"  -המועצה המקומית אבו גוש.
תעודה
2.  ראש המועצה רשאי לתת או לאשר תעודה או העתק תעודה.
אגרה
3.(א) מבקש תעודה ישלם למועצה אגרה בשיעור הנקוב בתוספת.
(ב) ראש המועצה רשאי להפחית אגרה או לוותר עליה אם המבקש במצב כלכלי קשה או שהוא מוסד לערכי צדקה, תרבות, חינוך או דת, שמטרתו אינה הפקת רווחים.
תוספת
(סעיף 3)

 

 

 

שיעורי האגרה

בשקלים חדשים

א.

תעודה -

 

 

 

בענין הנוגע למקרקעין

55

 

 

בכל ענין אחר

32

ב.

העתק תעודה

21

ב' בטבת התשנ"ד ( 16 בדצמבר 1993)

ציון הדר
ראש המועצה המקומית אבו גוש