חוק עזר לאבו-גוש (אספקת מים), התשנ"ד1994-

פורסם: חש"ם 520,  תשנ"ד ( 10.5.1994 ) , עמ' 156
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית אבו-גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1.    בחוק עזר זה -
"אבזרים"  -ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי ביקורת;
"חדר"  -בבנין מגורים - חדר ששטח רצפתו אינו עולה על 30 מטרים רבועים; שטח נוסף של 30 מטרים רבועים או חלק מזה, דינו כדין חדר נוסף;
"מד-מים"  -מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים המסופקים לנכס;
"מועצה"  -המועצה המקומית אבו-גוש;
"המנהל"  -מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחר שמינתה המועצה, לענין חוק עזר זה, למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם;
"מפעל מים"  -באר, בריכה, מעיין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע, משאבה, וכן מבנה, מיתקן או ציוד אחר, המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מים, לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית;
"נכסים", "בנין", "אדמה חקלאית"  -כהגדרתם בצו המועצות המקומיות א , התשי"א1950-;
"צורכי בית"  -תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צורכי בית וצרכים רגילים לפי סעיף 16 ( 1) לפקודת העיריות אספקת מים , 1936;
"צרכן"  -אדם המחזיק ברשת פרטית, כולה או מקצתה;
"רשת פרטית"  -אבזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור, וכן מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מים לנכס, למעט מד-מים;
"נפח בנין"  -החלל שבתחומו גובלים שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג, בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו משופע - צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר, ואם אין לו תקרה - משטחו התחתון של הגג; אם אין בבנין או בחלקו קירות מכל הצדדים או גג - החלל המותחם על ידי הבנין או על ידי חלקו; ואם הגג אינו נשען על קירות - החלל שבין הגג והרצפה שמתחתיו;
"שטח בנין"  -השטח של כל הרצפות בבנין לפי מידותיו החיצוניות, כולל יציעים מרפסות וגזוזטראות;
"צורכי עסק"  -צורכי ייצור או עיסוק בסחורה.
חיבור למפעל מים
2. (א) חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש, לא ייעשו אלא בידי המנהל.
(ב) בעל נכס המבקש לחבר רשת פרטית למפעל מים, להרחיבו החיבור, לפרקו או התקנתו מחדש, יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף התכנית של אותה רשת.
)ג ( בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם המבקש למועצה מראש -
) 1 ( אגרה בשיעור שנקבע בתוספת, וכן
) 2 ( הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.
)ד ( בעד הנחת קו מים זמני, ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.
רשת פרטית
3.   )א ( לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב ( בקשה להיתר לפי סעיף קטן )א ( תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת או תכנית השינוי או התיקון, לפי הענין; בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת פרטית, ישלם המבקש למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ג ( התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו בידי בעל הנכס ועל חשבונו.
)ד ( רשת פרטית תוחזק במצב תקין בידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו של המנהל.
)ה ( בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של הרשת הפרטית שהותקנה בנכס, כולה או מקצתה, והמנהל ימלא בקשה זו. בעד בדיקה כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.
)ו ( לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא באבזרים שמידותיהם, סוגם וטיבם נקבעו על ידי המנהל.
)ז ( המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שהוא קבע כאמור בסעיף קטן )ו ( באבזרים אחרים. הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן, אלא אם כן האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין או מנע את פעולתו התקינה של מד-מים או אבזר או גרם להפרעות באספקת המים, לבזבוזם או לזיהומם.
אגרת הנחת צינורות
4. )א ( בעל נכס, פרט לנכס שקיימת בו רשת פרטית מחוברת למפעל מים הגובל בקטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות, בשיעור שנקבע בתוספת.
)ב ( אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3 )ב ( .
)ג ( בעל נכס, שקיימת בו רשת פרטית מחוברת למפעל מים, שהגיש בקשה להגדלת נפח הבנין או שטח הבנין או לבניית בנין חדש, ישלם בעת מתן ההיתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965-, אגרת הנחת צינורות, בשיעור שנקבע בתוספת.
)ד ( בעל נכס שקיימת בו רשת פרטית, או בעל נכס המבקש לחבר רשת פרטית למפעל המים, אשר צרך או מבקש לצרוך מים מעל הכמות הפטורה מתוספת אגרה או מעל הכמות המרבית, ישלם תוספת אגרה חד פעמית לכל מ"ק מים שבו עלתה התצרוכת בפועל או התצרוכת המבוקשת בשנה פלונית מעל הכמות הפטורה מתוספת אגרה או מעל הכמות המקסימלית, לפי הענין, בשיעור שנקבע בתוספת; לענין סעיף קטן זה -
"כמות פטורה מתוספת אגרה"  -
(1) לצרכן שערב פרסומו של סעיף קטן זה לא היה רשום ברשיון ההפקה של המועצה - 300 מ"ק מים לשנה;
(2) לצרכן שערב פרסומו של סעיף קטן זה היה רשום ברשיון ההפקה של המועצה - הכמות שהיתה מוקצבת לאותו צרכן ערב אותו הפרסום ברשיון ההפקה;
"כמות מקסימלית"  -הכמות הפטורה מתוספת אגרה יחד עם הכמות שבעדה שולמה בעבר תוספת אגרה.
התקנת מד-מים
5. )א ( המנהל רשאי להתקין מד-מים בנכס שמספקים לו או עומדים לספק לו מים; ורשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו, בשעת הצורך.
)ב ( מד-מים הוא רכוש המועצה.
)ג ( לא יותקן מד-מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר, אלא בידי המנהל.
)ד ( צרכן ישלם למועצה אגרת מד-מים ואגרת התקנת מד-מים, בשיעורים שנקבעו בתוספת.
)ה ( במקום תשלום אגרת מד-מים, רשאי צרכן להביא למנהל, תוך 30 ימים מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, מד-מים מהדגם שאושר בידי המנהל ולבקשו להתקינו ברשתו הפרטית.
)ו ( הביא צרכן מד-מים כאמור בסעיף קטן )ה ( , הוא ישלם למועצה אגרת התקנת מד-מים בלבד.
)ז ( היה מד-מים כאמור בסעיף קטן )ה ( מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן, הוא יהא פטור גם מאגרת התקנת מד-מים.
)ח ( צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד-מים או לאבדנו, זולת אם נגרם הנזק באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.
)ט ( צרכן שיש לו יסוד סביר לחשוש שמד-המים שבנכסו אינו פועל כהלכה, רשאי לדרוש שמד-המים ייבדק בידי המנהל; בעד בדיקת מד-מים כאמור ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת בדיקה, בשיעור שנקבע בתוספת. האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד-המים היה פגום.
אגרת מים
6.             )א ( בעד אספקת מים לנכס המחובר למפעל מים ישלם צרכן למועצה אגרת מים בשיעור שנקבע בתוספת, לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד-המים, ובלבד ששיעור האגרה לא יפחת מהשיעור המזערי שנקבע בתוספת.
)ב ( נוכח המנהל כי מד-מים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת או שהוצא מהרשת לרגל תיקונים או מסיבה סבירה אחרת רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שנצרכה, לפי הצריכה הממוצעת במשך שני חודשים שקדמו לאותה תקופה, בתקופה המקבילה לה בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.
)ג ( נוכח המנהל כי מד-מים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא, לפי מיטב הערכתו, לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שמד-המים רשם, בתוספת או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.
)ד ( משמש מד-מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל מיוזמתו הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים, להורות על חלוקת האגרות או תשלום אחר המגיע לפי חוק עזר זה, בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרה והתשלום כאמור, בהתאם ליחס שבין החדרים שבהחזקתו לבין המספר הכולל של החדרים שמד-המים משמש אותם, ובלבד ששיעור האגרה או התשלום לא יפחת מהשיעור המזערי שנקבע לגביו בתוספת; ורשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם בכתב בין כל הצרכנים.
)ה ( משמש מד-מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד-המים, וכל צרכן ישלם את חלקו באגרת המים בהתאם לכך, ובלבד ששיעור האגרה לא יפחת מהשיעור המזערי שנקבע בתוספת.
)ו ( משמש מד-מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה ברשת הפרטית בחלק המוחזק בידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך את כמות המים שנזלו, ולחייב את אותו צרכן או אותם צרכנים בתשלום אגרת המים בעד יתרת הכמות שנצרכה.
)ז ( הורכבו מדי-מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד-מים כללי לכל הנכס, והיה הפרש ביניהם ברישום צריכת המים, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.
אספקת מים לפי חוזה
7.             )א ( המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת מים ולקבוע בו תנאים.
)ב ( היתה סתירה בין תנאי החוזה כאמור ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי החוזה.
פקדונות
8.             באישור המועצה, רשאי ראש המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי שיקבע, להבטחת תשלום אגרת מים לפי חוק עזר זה או דמי נזק עקב אבדן מד-המים או קלקולו, ולגבות מהפקדון - מבלי לפגוע בדרכי גביה אחרות - כל סכום המגיע מאת הצרכן כאגרה או כדמי נזק כאמור.
מועד התשלום
9.             אגרת מים ותשלומים אחרים לפי הוראות חוק עזר זה, ישולמו תוך ארבעה עשר ימים מיום מסירת הדרישה לכך מאת המועצה.
אישור סכום ההוצאות
10.           נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל, באישור בכתב. אישור המנהל על שיעור ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.
ניתוק חיבור
11.           )א ( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה, או שבזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע במד-מים, רשאי המנהל להתרות בו בכתב.
)ב ( לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל, בתום 5 ימים מיום מסירת ההתראה, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.
)ג ( רשת פרטית שחוברה למפעל מים בניגוד להוראות סעיף 2 או שחיבורה חודש בניגוד להוראות סעיף 16, רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.
)ד ( חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב ( או )ג ( , לא יחודש אלא לאחר תשלום כל הסכומים המגיעים מהצרכן או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע פגיעה במים או במד-מים, לפי הענין. בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב ( , תשולם אגרת חידוש חיבור, בשיעור שנקבע בתוספת.
סמכויות המנהל
12.           )א ( בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת הפרטית, רשאי המנהל, במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים, כולה או מקצתה.
)ב ( שימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א ( , אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי הוראות חוק עזר זה.
)ג ( חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב או להפסקת המים כאמור בסעיף קטן )א ( חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.
רשות כניסה
13.           )א ( המנהל או מי שהוא הרשה לכך רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 8.00 ל17.00- ובשעת חירום - בכל זמן סביר, כדי לבדוק אם נתקיימו הוראות חוק עזר זה, ובין היתר רשאי הוא -
) 1 ( להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד-מים, צינור או אבזרים או כיוצא בהם, ולעשות מעשה אחר שבנסיבות הענין נחוץ לעשותו;
) 2 ( לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת במים ולברר את כמות המים שסופקה לצרכן;
) 3 ( למסור חשבון או לגבות אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה;
) 4 ( לנתק חיבור או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת מים לפי הוראות סעיפים 11 או 12;
) 5 ( לבדוק אם קוימו הוראות חוק עזר זה;
) 6 ( לעשות מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי הוראות חוק עזר זה.
)ב ( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהוא הרשה לפעול לענין הוראות חוק עזר זה, בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א ( .
שימוש במים
14.           )א ( לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה לאחר לבזבז מים שברשותו.
)ב ( לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה לאחר להשתמש במים שברשותו אלא לצורכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.
)ג ( לא ישתמש אדם במים לצורכי מיזוג אויר אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ד ( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס לתוכו בעל חיים או חפץ, ולא יעשה בו מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באספקת המים.
)ה ( לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופכין, מי תעשיה כימית או כיוצא בהם.
)ו ( לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול, או כיוצא בהם, אלא ברשות המנהל.
)ז ( לא ישתמש אדם במים לצורכי השקאה ולא יגרום ולא ירשה לאחר להשתמש במים שברשותו לצורכי השקאה, אלא בשעות שייקבעו בידי המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.
)ח ( לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.
)ט ( לא יפתח אדם ולא יסגור, שלא כדין, אבזר השייך למפעל המים.
)י ( לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.
)יא ( לא יפתח אדם - פרט לעובד המועצה במילוי תפקידו - ברז המיועד להשקאת נטיעות ציבוריות.
מכירת מים והעברתם
15.           לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה או הופסקה לו אספקת המים לפי הוראות סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
חידוש חיבור שנותק
16.           )א ( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה, לא יחודש אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.
)ב ( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן )א ( , רואים אותו כמחודש בידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.
שמירה בפני זיהום
17.           לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר, אלא במרחק סביר ממפעל המים.
דרישת תיקונים
18.           )א ( ראש המועצה או מי שהוסמך על ידו )להלן - ראש המועצה ( , רשאי לחייב, בדרישה בכתב, צרכן או בעל רשת פרטית או חלק ממנה, או בעל או מחזיק של נכס, תוך הזמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק מפגע העלול לפגוע באספקת מים סדירה.
)ב ( מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.
)ג ( לא מילא מי שנדרש לכך אחרי דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א ( , רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות ביצוע העבודה.
מסירת הודעות
19.           מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי הוראות חוק עזר זה, תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או שנמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגיל או הידוע לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט לעין באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה, או אם נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.
עונשים
20.           העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 1400 שקלים חדשים, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 55 שקלים חדשים בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו בדין או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.
הצמדה למדד
21.           האגרות והתשלומים האחרים שנקבעו בתוספת, יעלו ב1- בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר ברשומות )להלן - יום ההעלאה ( , לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן - המדד ( לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם ביום ההעלאה שקדם לו.
הוראת שעה
22.           על אף האמור בסעיף 21, יעלו שיעורי האגרות שנקבעו בתוספת ב1- בחודש שלאחר פרסומו של חוק עזר זה ברשומות )להלן - יום ההעלאה הראשון ( , לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הראשון לעומת המדד שפורסם בחודש מרס 1993.
תוספת

 

שיעורי האגרות
בשקלים חדשים

1.

אגרת חיבור רשת פרטית (סעיף 2(ג)(1) -

 

(1)

לכל יחידת דיור

610.00

 

לכל יחידה שאינה יחידת דיור

732.00

(2)

הרחבת חיבור לפי דרישת הצרכן -

 

 

עד "2

79.50

 

מעל מ-"2

לפי חשבון שהגיש המנהל בתוספת 15%

2.

אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית (סעיף 3(ב))

39.60

3.

אגרת בדיקה של רשת פרטית (סעיף 3(ה))

69.40

4.

אגרת הנחת צינורות (סעיף 4) -

 

(1)

בקרקע, לכל מ"ר שטח קרקע (כולל הקרקע שעליה עומד הבנין)

3.74

(2)

בבנין מגורים, כל מ"ר שטח בניה, לכל קומה

18.40

(3)

בבנין שאינו למגורים, לכל מ"ר של שטח הבנין, לכל קומה

22.00

5.

אגרת מד-מים (סעיף 5(ד))  - לפי מחיר מד-המים ליצרן, בתוספת עלות חומרים אבזרים והתקנה ובתוספת 15% הוצאות תקורה

 

6.

אגרת בדיקת מד-מים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה מחדש (סעיף 5(ט))

63.30

7.

אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(ד))

46.80

כ"ט בשבט התשנ"ד ) 10 בפברואר 1994 (
ציון הדר
ראש המועצה המקומית
אבו-גוש