חוק עזר לאבו-גוש (שמירת הסדר והנקיון), התשנ"ה1995-

פורסם:  חש"ם 534, תשנ"ה ( 27.4.1995 ) ,  עמ' 197
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית אבו גוש חוק עזר זה:
פרק א' - פרשנות
הגדרות
1.             בחוק עזר זה -
"אשפה"  -שיירי מזון, קליפות, נייר, בקבוקים, שברי זכוכית, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, חתיכות עץ, קרשים, סמרטוטים, אפר, בדלי סיגריות, פסולת מכל הסוגים, וכן דבר העלול לגרום אי נקיון או אי סדר או עלול לסכן את הבריאות, למעט זבל ופסולת בנין, אשפת צמחים או פסולת מפעל;
"אשפת צמחים"  -צמח קטוף, כרות, תלוש, או שנשר;
"בור שפכים"  -מבנה או מיתקן, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגירתם של מי שופכין או זבל, וכן כל סוג של בור רקב, בור חלול, ביוב, או תעלה להובלת שופכין;
"ביתן אשפה"  -בנין המיועד להחזקת כלי אשפה או להחזקת כלי אשפה לזבל או כלי אשפה לפסולת מפעל;
"בנין"  -מבנה או גדר, בין שהם בנויים אבן ובין שהם בנויים בטון, טיט, ברזל, עץ או חומר אחר, בין קבועים ובין ארעיים, או חלק מהם, לרבות מיתקני תברואה;
"בעל מקום עינוג"  -אחד או יותר מאלה:
(1) הבעלים של מקום עינוג;
(2) מחזיקו של מקום עינוג;
(3) אדם המנהל או מפעיל מקום עינוג;
(4) בעל רשיון להפעלת מקום עינוג;
) 5 ( מי שבהשגחתו, בפיקוחו או בהנהלתו מתקיים עינוג;
"בעל נכס"  -אחד או יותר מאלה:
) 1 ( הבעל הרשום של הנכס;
) 2 ( אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו הנכס היה נותן הכנסה, בין בזכותו בין כמורשה, כנאמן או כבא כוח;
) 3 ( שוכר או שוכר משנה, ששכר את הנכס לתקופה שלמעלה מחמש שנים;
) 4 ( בעל דירה כהגדרתו בפרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט1969- )להלן - חוק המקרקעין ( ;
) 5 ( נציגות בית משותף כמשמעותה בסעיף 65 לחוק המקרקעין;
"גן"  -גן ציבורי, חורשה או שדרה ומקום אחר ברחוב שצמחים צומחים בו, בין שהוא גדור ובין שאינו גדור;
"מהנדס"  -כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח1958-, שמינתה המועצה למהנדס המועצה, לרבות מי שהמהנדס העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"המועצה"  -המועצה המקומית אבו גוש;
"זבל"  -לרבות הפרשת בעלי חיים ופסולת או מי שופכין של מכלאה;
"כלי אשפה"  -מכל המיועד לאצירת אשפה מחומר, צורה, גודל ואיכות, כפי שקבע המפקח מזמן לזמן;
"מחזיק"  -אדם המחזיק למעשה בנכס או בחלק ממנו כבעל או כשוכר או באופן אחר, למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון;
"מי שופכין"  -מי דלוחין, מי כביסה, מי שטיפת רצפות או מים מלוכלכים או מזוהמים;
"מיתקן תברואה"  -אינסטלציה סניטרית לרבות אסלה או תחליף לאסלה, מחסום, סעיף, צינור, אבזר, מרזב, מגלש, תא בקרה בביב, בור שפכים, מיתקן לחימום בנין, מיתקן לחימום מים, מערכת אספקת מים, כמשמעותם בהוראות למיתקני תברואה )הל"ת ( , התש"ל1970-, לרבות חיבור למיתקן תברואה;
"מכלאה"  -רפת, לול, דיר, אורווה וכיוצא בהם, וכן מקום גדור או בלתי גדור, מקורה או בלתי מקורה, שמחזיקים בו בהמה;
"מפגע"  -אחד או יותר מאלה:
) 1 ( העדר בתי כסא במספר מספיק או קיום בית כסא שאינו מדגם מאושר, בנכס המשמש למטרות מגורים, עסק או למטרה אחרת;
) 2 ( בנין לקוי באופן שעלולים לחדור אליו או דרכו מים, רטיבות, טחב, רוח או עשן;
) 3 ( העדר בור שפכים במקום שבו אין חיבור לרשת הביוב, בור שפכים לקוי או שאינו מתאים לתכליתו או שאינו מספיק להרחקת מי שפכים תקינה מהנכס;
) 4 ( מיתקן תברואה לקוי או שלא הותקן כראוי או שאינו פועל כראוי;
) 5 ( מקום המשמש לאגירת מים הנמצא במצב הגורם או העלול לגרום לזיהום המים שבתוכו או להתפתחות חרקים בו;
) 6 ( שימוש במרזב כצינור מי שפכים, או שפיכת נוזל שאינו מי גשם דרך מרזב;
) 7 ( הצטברות חומר, בין בתוך בנין ובין בסביבתו, הגורם או העלול לגרום לרטיבות או לטחב בבנין או בסביבתו או העלול להזיק לבריאות באופן אחר;
) 8 ( פליטת עשן, גזים או פיח, שלא דרך מעשנה תקינה או שלא דרך מעשנה בגובה מתאים;
) 9 ( הימצאות בנכס של חולדות או עכברים;
) 10 ( הימצאות בנכס של חרקים או שרצים אחרים, העלולים לגרום נזק לבריאות;
) 11 ( צמח בנכס הגדל פרא וגורם או עלול לגרום להצטברות אשפה;
) 12 ( צמח הצומח בנכס, המהווה או העלול להוות סכנה או לגרום הפרעה או אי נוחות;
) 13 ( ענפי עץ הבולטים או מתפשטים לעבר מקום ציבורי, המפריעים או העלולים להפריע לעוברים ושבים או לרכב;
) 14)    )א ( מי שופכין על פני קרקע במקום פרטי;
)ב ( מים הנחים על פני קרקע במקום פרטי;
) 15 ( זחלי טוואי התהלוכה של האורן וקיניהם, הנמצאים בעצי האורן שבנכס;
) 16 ( בנין או חלק ממנו או מגרש פנוי, המצויים במצב העלול לעשותם מזיקים, מסוכנים או פוגעים בבריאות;
"מפעל"  -בית מלאכה, בית חרושת, מוסך, עסק סיטוני, מחסן סיטוני, מעבדה, חנות כל-בו, סופרמרקט, וכן מקום שאינו מקום למגורים ומוציא פסולת עקב ניהול עסק;
"מפקח"  -אדם שראש המועצה מינהו בכתב למפקח לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"מקום פרטי"  -חצר, מבוא לבית, מדרגות המשמשות מבוא או כניסה לבית, גג, מקלט, או מקום אחר המשמש את דיירי הבית, למעט דירת מגורים, וכן מקום כאמור במפעל או בעסק אחר;
"מקום ציבורי"  -רחוב או מקום עינוג, וכן אוטובוס ציבורי כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א1961- )להלן - תקנות התעבורה ( , או מונית כהגדרתה בפקודת התעבורה;
"נכס"  -קרקע, בית או בנין או חלק מהם, בין תפוס ובין שאינו תפוס;
"עינוג"  -הצגת תיאטרון, קולנוע, קונצרט, אסיפה, הרצאה, מופע מחול וריקודים, קרקס, משחק, ספורט או עינוג כיוצא בהם, בין שהם בתמורה ובין שאינם בתמורה;
"פסולת מפעל"  -פסולת או אשפה המתקבלים במהלך תהליך הייצור או העיסוק של מפעל;
"צמח"  -עץ, שתיל, שיח, או חלק מהם;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"רחוב"  -דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש, גשר, מעבר המשמש או המיועד לשמש אמצעי גישה לבתים אחדים, תעלה, ביוב, חפירה, רחבה, כיכר או גן, וכן מקום פתוח שהציבור משתמש או נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהם מפולשים ובין שאינם מפולשים;
"רכב"
- רכב הנע בלוח מכני או הנגרר על ידי רכב או בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים, תלת אופן או עגלה כהגדרתה בפקודת התעבורה, למעט רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות התעבורה ורכב של המועצה הנהוג בידי עובד המועצה במילוי תפקידו;
"תעלת שופכין"  -לרבות סעיפי תעלות שופכין, תאי בדיקה ונספחים אחרים.
פרק ב': מניעת מפגעים וביעורם
איסור גרימת נזק
2.             )א ( בעל נכס והמחזיק בו חייב להחזיק את הנכס באופן שלא יתקיים בו מפגע.
)ב ( על אף האמור בסעיף קטן )א ( , נכס שהוא דירה, חייב המחזיק בה להחזיקה באופן שלא יתקיים בה מפגע.
אחריות לסילוק מפגע
3.             בעל נכס או המחזיק בו חייב להסיר, לתקן ולסלק מיד מפגע שנתגלה בנכס.
הודעה לסילוק מפגע
4.             המפקח רשאי בהודעה בכתב לדרוש מכל אדם החייב לסלק מפגע לפי הוראות חוק עזר זה, לבצע כל עבודות הדרושות לשם סילוק המפגע ולמניעת הישנותו, בהתאם לפרטים, לתנאים ולמועדים הקבועים בהודעה.
החלטת המפקח
5.             דעתו של המפקח בדבר קיומו של מפגע תהא ראיה לכאורה לדבר.
אישור מדביר
6.             אישור בכתב מאת מדביר חולדות, שהציג בעל נכס או המחזיק בו למפקח, ישמש הוכחה כי החולדות הודברו באותו נכס; לענין זה, "מדביר חולדות" - מי שבידו רשיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח1968-, המתיר לו להשמיד מכרסמים.
איסור זריקת אשפה או לכלוך
7.             )א ( לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח ולא ירשה לאחר לזרוק, להשאיר או להניח אשפה במקום ציבורי או פרטי, אלא בכלי אשפה שהותקנו בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב ( על אף האמור בסעיף קטן )א ( לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא יניח אשפת בית בכלי אשפה שהתקינה המועצה במקום ציבורי; לענין זה, "אשפת בית" - אשפה המוצאת מנכס שאינו רחוב.
)ג ( לא יזרוק אדם, לא ישאיר ולא ירשה לאחר לזרוק, להשאיר או להניח, זבל, אשפת צמחים או פסולת מפעל במקום ציבורי או פרטי אלא בהסכמת המפקח ובהתאם להוראותיו.
)ד ( לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח ולא ירשה לאחר לזרוק, להשאיר או להניח פסולת בנין, במקום פרטי בהסכמת המפקח ובהתאם לדרישותיו.
)ה ( לא יזרוק אדם, לא ישאיר, לא יניח, ולא ירשה לאחר לזרוק, להשאיר או להניח, פסולת בניין במקום ציבורי אלא בהסכמת המפקח ובהתאם לדרישותיו.
השקאת צמחים
8.             לא ישקה אדם ולא ירשה לאחר להשקות צמחים באופן הגורם או העלול לגרום הפרעה לעוברים ושבים ברחוב או לאנשים בנכס גובל, פרט לגן.
איסור יריקה
9.             לא יירק אדם במקום ציבורי.
איסור פיזור מודעות
10.           לא יפזר אדם ולא ירשה לאחר לפזר מודעות במקום ציבורי; לענין סעיף זה, "מודעה" - כהגדרתה בחוק עזר לאבו-גוש )מודעות ושלטים ( , התשנ"ה1994-.
ניקוי איבוק ניעור, חביטה
11.           לא ינקה אדם, לא ינער, לא יחבוט ולא יאבק, מרבד, שטיח כלי מיטה או דבר אחר במקום ציבורי, למעט מקום עינוג, או דרך פתח הפונה למקום ציבורי אף אם אינו גובל בו.
החזקת בעלי חיים
12.           לא יחזיק אדם בעל חיים באופן הגורם או העלול לגרום רעש בלתי סביר, לכלוך או ריחות רעים או מזיקים.
איסור שימוש ושפיכת מי שופכין
13.           )א ( לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש במי שופכין להשקאה.
)ב ( לא ישפוך אדם ולא ירשה לאחר לשפוך מי שופכין למקום ציבורי או למקום פרטי.
)ג ( לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מי שופכין במקום ציבורי או במקום פרטי, שלא לתוך בור שופכין או שלא באמצעות אבזרים שאישר המפקח.
איסור שפיכת נוזל
14.           )א ( לא ישפוך אדם, לא יאפשר לאחר ולא ירשה לאחר לשפוך מים או נוזל אחר שאינו מי גשם למקום ציבורי, שלא לצורך ניקוי רחוב או השקאת גן.
)ב ( לא ירחץ אדם רכב ברחוב באופן שבמקום הרחיצה יישארו שלוליות מים עומדים.
אחריות בעל נכס והמחזיק לנקיון הנכס
15.           בעל נכס וכן המחזיק בו חייבים לשמור באורח מתמיד על נקיונם של החצר, המבוא לבית, מקום החניה, חדר המדרגות, הגג, המקלט וכל מקום המשמש את דיירי הבית של הנכס, פרט לדירות הפרטיות, לנקותם ולטאטאם להנחת דעתו של המפקח, וכן לשטוף את המדרגות, חדר הכניסה והמדרכות בתחום החצר.
שמירה על נקיון מגרש
16.           )א ( מחזיק במגרש, וכשאין המגרש תפוס - בעל המגרש, חייב לשמור על נקיון המגרש ולנקותו בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.
)ב ( מחזיק במגרש, וכשאין המגרש תפוס - בעל המגרש, חייב לגדרו או להקים בו קיר בהתאם לדרישת המפקח ולהנחת דעתו.
איסור השארת בעלי חיים במקום ציבורי
17.           )א ( לא ישאיר אדם ולא ירשה לאחר להשאיר בעלי חיים במקום ציבורי באופן המהווה או עלול להוות מכשול או לגרום נזק; ולא ירשה לבעל חיים שבבעלותו או שבפיקוחו לשוטט במקום ציבורי.
)ב ( לא ירשה, לא יאפשר ולא יתיר אדם לכלב שבבעלותו או בפיקוחו לעשות את צרכיו במקום ציבורי, למעט בצידי כביש ליד אבן השפה.
)ג ( לא ירשה אדם, לא יאפשר ולא יתיר לכלב שבבעלותו או בפיקוחו להימצא במקום ציבורי, אלא כשהוא קשור לבטח בקולרו ונמצא בהשגחה נאותה.
פרק ג': פינוי אשפה
כלים לפינוי אשפה
18.           )א ( בעל נכס, למעט בעל מכלאה או מפעל, חייב להתקין כלי אשפה במספר, באופן ובמקומות שיקבע המפקח, ובהתאם להוראותיו, לתקנם או להחליפם באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובזמן שיקבע, ולהחזיקם במצב נקי.
)ב ( המפקח רשאי, במסירת הודעה לבעל הנכס או למחזיק בו, להסדיר פינוי אשפה באמצעות שקיות פלסטיק או שקיות מחומר אחר או באמצעות מכל אחר.
)ג ( בהודעה כאמור בסעיף קטן )ב ( , רשאי המפקח לקבוע את אופן פינוי האשפה, את מועדיו וכן הוראה אחרת הדרושה להסדרת פינוי האשפה.
)ד ( לא ישים אדם לתוך כלי אשפה כאמור בסעיף קטן )א ( או לתוך שקית או מכל כאמור בסעיף קטן )ב ( זבל, מי שופכין, פסולת של מפעל או פסולת בנין.
כלי אשפה לפסולת מכלאה ולפסולת של מפעל
19.           )א ( מחזיק במכלאה או במפעל חייב להתקין כלי אשפה נפרדים מיוחדים לזבל או לפסולת מפעל, לפי הענין, במספר ובמקומות שהמפקח יקבע ובהתאם להוראותיו, ויתקנם או יחליפם באחרים בהתאם לדרישת המפקח ובתוך המועד שיקבע ויחזיקם במצב נקי.
)ב ( הוראות סעיף 18 )ב ( ו- )ג ( יחולו על זבל ועל פסולת מפעל, לפי הענין.
התקנת ביתן אשפה
20.           )א ( מפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס להתקין ביתן אשפה.
)ב ( בעל נכס שנדרש להתקין ביתן אשפה כאמור בסעיף קטן )א ( , חייב להתקינו באופן, בצורה ובמקום שקבע מפקח, באישור המהנדס, בהתאם להוראות ובזמן שקבע, הכל כאמור בדרישה.
החזקת ביתן אשפה
21.           )א ( בעל נכס או מחזיק בו, לפי הענין, חייב להחזיק ביתן אשפה במצב נקי ותקין להנחת דעתו של המפקח.
)ב ( מפקח רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מבעל נכס להתקין ברז המחובר לרשת מים של הבית ומתחתיו בריכה המחוברת לרשת הביוב של הבית, בביתן אשפה או בסמוך לו.
פינוי אשפה
22.           )א ( לא יפנה אדם, פרט לעובד המועצה, לא יעביר ולא יוביל פסולת, אשפה או זבל מנכס, אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב ( ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף קטן )א ( , לסרב לתיתו, לבטלו, להתלותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.
פינוי פסולת בנין
23.           )א ( אחד או יותר מאלה חייבים בפינוי פסולת בנין: בעל נכס, מחזיקו, האחראי לביצוע עבודות הבניה או ההריסה.
)ב ( פינוי פסולת בבנין ייעשה בהתאם לאישור המפקח ולתנאים שקבע בו.
פינוי
24.           בעל נכס או מחזיק בו חייב בהוצאת אשפת צמחים ואשפת גן בהתאם לאישור פינוי המפקח ולתנאים שקבע בו.
רכוש העיריה
25.           אשפה, זבל, פסולת בנין, אשפת צמחים, פסולת מפעל, שפונו בהתאם להוראות סעיפים 22, 23 ו24- יהיו רכושה של המועצה, אלא אם כן נקבע אחרת בהיתר או באישור שניתנו על פי הסעיפים האמורים.
זכות כניסה לפינוי אשפה
26.           )א ( עובד המועצה, המועסק בידי המועצה בפינוי אשפה, זבל, פסולת מפעל או אשפת צמחים, רשאי להיכנס לכל נכס כדי לפנותו בהתאם להוראות חוק עזר זה.
)ב ( בעל נכס, המחזיק בו או המנהל אותו, יאפשר לעובד המועצה כאמור בסעיף 26 )א ( או למי שפועל מטעמה, גישה חופשית ותקינה, ללא הפרעה לכלי אשפה או לכלי קיבול או למכל אחר שנקבעו לצורך הוצאת אשפה או זבל.
אגרת פינוי אשפת מפעל
27.           בעד פינוי פסולת מפעל ישלם המחזיק במפעל למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.
אגרת פינוי אשפה
28.           )א ( בעד פינוי אשפה בידי המועצה, ישלם לקופת המועצה מחזיק בנכס שקיבל פטור על פי דין מתשלום ארנונה כללית, אגרה שנתית בשיעור שנקבע בתוספת השניה.
)ב ( המועצה רשאית להפחית אגרה או לוותר עליה מסיבה שבגללה היא רשאית להפחית או לפטור מתשלום ארנונה כללית.
פרק ד': שמירת הסדר והנקיון בגנים
הימצאות בגן
29.           לא יימצא אדם בגן בשעות האסורות והמפורטות בהוראות ראש המועצה שבהודעה המוצגת בגן או בכניסה לגן.
פגיעה בצמח בגן
30.           לא יקטוף אדם, לא יעקור, לא יגדע, ולא ישחית כל צמח בגן, אלא אם כן הורשה לכך בידי ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההרשאה.
כניסה למקום גדור
31.           לא ידרוך אדם, לא יטפס ולא ירשה לאחר לדרוך או לטפס על דשא, צמח, גדר או שער או סורג בגן, אלא בהתאם להוראות ראש המועצה שנקבעו בשלט באותו מקום.
כלי רכב
32.           לא יכניס אדם, לא ינהג ולא ישאיר אדם רכב בגן ללא היתר מראש המועצה.
רוכלות
33.           לא ירכול אדם בגן אלא אם כן הדבר הותר לו ברשיון הרוכלות שניתן לו כדין.
משחקים
34.           לא ישחק אדם בגן אלא במשחקים, בתנאים ובמקומות שנקבעו בידי ראש המועצה בהודעה שהוצגה בגן.
איסור הפרעה
35.           לא יעשה אדם מעשה בגן שיש בו כדי לגרום סכנה, מפגע, אי נוחות או נזק לכל אדם, או שיש בו להפר את הסדר בגן.
רעש
36.           לא יקים אדם רעש חזק או ממושך או חוזר ונשנה בגן.
הרחקת בני אדם מסוימים מגן
37.           מפקח רשאי להרחיק מגן אדם העובר עבירה לפי הוראות חוק עזר זה, לאחר שהתרה בו תחילה.
פרק ה': שימור רחובות
מכשול ברחוב
38.           )א ( לא יניח אדם, לא ישאיר, ולא יטיל ברחוב, לא יבליט מעל לרחוב, ולא ירשה לאחר להניח, להטיל ברחוב או להבליט מעל רחוב, כל דבר, אלא אם כן דרוש לעשות כן לטעינתו או לפריקתו של אותו דבר ותוך כדי פריקתו או טעינתו של אותו דבר ולא יותר מן הזמן הסביר הדרוש לכך, אלא אם כן ניתן לכך היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב ( לא יניח אדם, לא יתלה ולא ירשה לאחר להניח או לתלות, בכל נכס הפונה לרחוב, כבסים או דבר העלול ליפול לרחוב.
)ג ( ראש המועצה רשאי, בהודעה בכתב, לדרוש מאדם פלוני לסלק מכשול ברחוב, אם לראש המועצה יש יסוד סביר להניח כי אותו אדם הניח או הטיל או הרשה לאחר להניח או להטיל או שהוא גרם להנחת או להטלת אותו מכשול.
היתר להעמיד כסאות ושולחנות ברחוב
39.           )א ( ראש המועצה רשאי לתת היתר, להתנותו, לשנותו, להתלותו או לבטלו, להעמיד ברחוב כסאות ושולחנות לצרכי מסעדה או בית קפה, וכן שמשיות, מאזניים אוטומטיים, מכונות לייצור גלידה או למכירת מיצים או מכונה אחרת או מכשיר אחר.
)ב ( בעד היתר כאמור בסעיף קטן )א ( ישלם המבקש אגרה בשיעור שנקבע בתוספת השלישית.
)ג ( היתר שניתן לפי סעיף זה יפקע ביום 31 בדצמבר שלאחר נתינתו.
)ד ( מי שניתן לו היתר חייב למלא אחר התנאים שבו.
פתיחת שוחות
40.           )א ( לא יכרה אדם ולא ירשה לאחר לכרות שוחה ברחוב אלא אם כן ניתן לו לכך היתר בכתב מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
)ב ( אדם הכורה שוחה ברחוב חייב -
) 1 ( להחזיק את מקום השוחה גדור ולציינו בשלטי אזהרה וכן בדגלים אדומים ביום ובאורות אדומים בלילה;
) 2 ( לסתום את השוחה ולהחזיר את הרחוב למצבו הקודם מיד עם גמר העבודה או עם פקיעת תוקף ההיתר, לפי התאריך המוקדם יותר.
נזק לרחוב
41.           )א ( לא יגרום אדם ולא ירשה לאחר לגרום נזק לרחוב.
)ב ( אדם שעבר על הוראות סעיף קטן )א ( חייב לתקן את הנזק באופן ובתנאים שקבע ראש המועצה.
)ג ( נגרם נזק לרחוב עקב חפירה בקרקע סמוכה לאותו רחוב, חייב החופר או בעל הקרקע לתקן את הנזק.
סילוק מכשול וביצוע עבודות
42.           ראש המועצה רשאי באמצעות כל אדם לסלק דבר הנמצא ברחוב בניגוד להוראות סעיף 38 ולבצע עבודה כאמור בסעיפים 40 )ב ( ו - 41 )ב ( ו- )ג ( ; סולק דבר כאמור או בוצעה עבודה כאמור, רשאית המועצה לגבות מאדם החייב בסילוק הדבר או בביצוע העבודה את הוצאות הסילוק או הביצוע. תעודה מאת ראש המועצה על סכום ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לאמור בה.
פרק ו': הוראות בענין מקום עינוג
איסור עישון, פיצוח והכנסת בקבוקים
43.           במקום עינוג, בחלק שבו מתקיים עינוג, לרבות בשעות ההפסקה -
) 1 ( לא יעשן אדם, למעט עישון במשחק או במופע ספורט;
) 2 ( לא ימכור אדם ולא יפצח גרעינים, בוטנים וכיוצא באלה;
) 3 ( לא יכניס אדם, ולא יחזיק או ירשה לאחר להכניס או להחזיק בקבוקי זכוכית.
הצגת מודעות במקום עינוג
44.           בעל מקום עינוג יקבע בו, במקומות הנראים לעין, מודעות לענין הוראות חוק עזר זה, שאת תוכנן, מספרן, גודלן וצורתן יקבע ראש המועצה בהודעה בכתב.
פרק ז': הוראות בענין ביעור קוצים
ביעור קוצים
45.           לא יבער אדם קוצים, עצים, אשפה, פסולת או חומר אחר בשדה או תחת כיפת השמים, במקום ציבורי, במקום פרטי או ברחוב, אלא על פי היתר מראש, בכתב מאת ראש המועצה.
פרק ח': שונות
איסור הפרעה
46.           לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח או לעובד המועצה כאמור בסעיף 26 )א ( , במילוי תפקידו לפי הוראות חוק עזר זה.
איסור פגיעה
47.           לא יסיר אדם, לא ישחית, לא ישבור ולא יקלקל בנין, מיתקן או חפץ, שנקבע או הוקם בידי המועצה או באישורה.
ילדים
48.           הממונה או האפוטרופוס על אדם שהוא למטה מגיל 14, ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.
מסירת הודעות
49.           מסירת הודעה או דרישה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים מסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה או הדרישה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או הוכנסה לתיבת דואר הנושאת את שמו של האדם שהיא מכוונת או פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה.
סמכות
50.           ראש המועצה או המפקח רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכס או למקום אחר שחוק עזר זה דן בו, כדי לבדוק או לבקר את הנכס או מיתקן תברואה שבו ולעשות ולבצע כל הדרוש כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה ולנקוט צעדים הדרושים לקיומן.
ביצוע הודעה
51.           )א ( הודעה לפי חוק עזר זה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע האמור בה ומועד ביצועה.
)ב ( מי שנמסרה לו הודעה כאמור חייב לקיימה לכל פרטיה, להנחת דעתו של המפקח; תוקפה של הודעה כאמור הוא עד מילוייה.
)ג ( לא מילא אדם אחר הודעת ראש המועצה או המפקח או ביצע את המפורט בהודעה שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בה, להנחת דעתו של המפקח, רשאי ראש המועצה לבצע את המפורט בהודעה ולגבות את הוצאות הביצוע מהאדם או מהאנשים שנמסרה להם ההודעה לפי חוק עזר זה, מכולם יחד או מכל אחד מהם לחוד.
)ד ( חשבון הוצאות חתום בידי ראש המועצה יהווה הוכחה לכאורה לאמור בו.
עונשין
52.           העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 1,400 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת, קנס נוסף - 55 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו.
תחילה
53.           תחילתו של חוק עזר זה שישים ימים מיום פרסומו ברשומות.
תוספת ראשונה
)סעיף 27 (
                                                                                                                                                        שיעורי האגרה                                                                                                             בשקלים חדשים
בעד פינוי אשפת מפעל ישלם החייב בפינוי האשפה -

(1) בעד עגלת אשפה בקיבולת מ400- ליטר עד 800 ליטר, לכל עגלה                                           10.50
(2) היה הפינוי על ידי מכונית פתוחה לפינוי ערימות -
)א ( בעד קיבולת עד 1/2 מכונית, לכל מונית * כאמור                                                        42.00
)ב ( בעד קיבולת העולה על 1/2 מכונית, לכל מכונית כאמור                                              84.00
(3 (   היה הפינוי על ידי מכונית דחס, בעד כל קיבולת, לכל מכונית
כאמור                                                                                                                                 105.00
(4) היה הפינוי על ידי מכונית עם מנוף, בעד כל קיבולת, לכל מכונית כאמור                             105.00
* כך פורסם ברשומות.
תוספת שניה
)סעיף 28 (
בעד פינוי בידי המועצה של 4 עגלות אשפה לשבוע מנכס שהמחזיק בו
פטור מתשלום ארנונה בעדו, לשנה                                                                                                          3,000.00

 

תוספת שלישית
)סעיף 39 )ב ((

בעד היתר להעמיד כסאות ושולחנות, לכל מ"ר                                                                          25.00
ג' בכסלו התשנ"ה ) 6 בנובמבר 1994 (

 

                                                                                                                                                ציון הדר
ראש המועצה המקומית אבו-גוש