חוק עזר לאבו-גוש (מודעות ושלטים), התשנ"ה1994-

פורסם:          חש"ם 528,           תשנ"ה ) 17.11.1994 ( ,          עמ' 51
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית אבו-גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1.             בחוק עזר זה -
"המועצה"  -המועצה המקומית אבו-גוש;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"פרסום"  -הודעת דבר לרבים במסירת תוכנו, בכתב או בדפוס, דרך הדבקה או הצגה, או במסירת תוכנו דרך הארה, הסרטה, צביעה, חריטה, שידור, השמעה או כיוצא באלה;
"מודעה"  -הודעה שפורסמה;
"שלט"  -מודעה הכוללת שמו של אדם או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע או של עיסוק או של ארגון או שם או סימן של תוצרת, מוצר או סחורה או פרסום או פרסומת, תעמולה, אירוע, הזמנה או צירוף שלהם;
"לוחית פרסומת"  -מודעה על לוחית פרסומת ששטחה אינו עולה על רבע מטר מרובע, הכוללת שם או סימן של סחורה או תוצרת המתפרסמת ב25- עותקים לפחות;
"הצגה"  -קביעת שלט או לוחית פרסומת בכל מקום בתחום המועצה לרבות מקום ציבורי;
"לוח מודעות"  -לוח מודעות שהקימה המועצה לשם פרסום מודעות או מקום אחר שייחדה המועצה למטרה זו.
פרסום טעון רשיון
2.             לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת אלא לפי רשיון מאת ראש המועצה )להלן - רשיון ( ובהתאם לתנאי הרשיון.
בקשה לרשיון
3.             )א ( בקשה לרשיון לפרסום מודעה תוגש 48 שעות לפחות לפני שעת פרסומה; הוראת סעיף קטן זה לא תחול על מודעות אבל.
)ב ( בבקשה לרשיון להצגת שלט יפורטו מידותיו, צבעיו ותוכנו של השלט המוצע והמקום המוצע להצגתו; לבקשה יצורף תרשים של השלט המוצע.
)ג ( בבקשה לרשיון להצגת לוחית פרסומת יפורטו החומר שממנו נעשתה לוחית הפרסומת וכן המקומות שבהם מוצע להציגה; לבקשה יצורפו דוגמה או תרשים של לוחית הפרסומת המוצעת.
תנאים למתן רשיון
4.             ראש המועצה רשאי לתת רשיון, לסרב לתיתו, לכלול בו תנאים לפני נתינתו וכן לבטל רשיון או תנאים שנכללו בו.
מתן רשיון
5.             לא יינתן רשיון אלא אם כן אין בפרסום המודעה או בהצגת השלט או לוחית הפירסומת משום עבירה על הוראות כל דין.
תוקף רשיון
6.             תוקפו של רשיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה הוא ניתן.
הצגת מודעה
7.             )א ( מודעה, שלט או לוחית פרסומת יוצגו במקום או בצורה שנקבעו ברשיון.
)ב ( מודעה המתפרסמת על לוח מודעות תהיה באחת המידות שנקבעו בתוספת.
)ג ( מפרסם מודעה ימציא לראש המועצה, לפי דרישתו, שני עותקים מהמודעה ללא תשלום.
אגרת רשיון
8.             )א ( בעד רשיון תשולם אגרה בשיעורים הנקובים בתוספת.
)ב ( בעל בית קולנוע או מנהלו ישלם אגרה בעד מודעה המתפרסמת דרך הסרטה או הקרנה בקולנוע.
)ג ( ראש המועצה רשאי להפחית את שיעור האגרה או לוותר עליה אם המבקש הוא מוסד צדקה, חינוך או דת שמטרתו אינה הפקת רווחים.
שמירת מודעה
9.             לא יסיר אדם, לא יקרע, לא יפגום, לא ישבור, לא יטשטש, לא יסתיר, לא יכסה ולא ילכלך, מודעה, שלט, לוחית פרסומת או לוח מודעות.
דרכי פרסום אסורות
10.           )א ( לא יפרסם אדם מודעה ולא יציג שלט או לוחית פרסומת באופן העלול להיות מפגע לרבים.
)ב ( לא יפרסם אדם מודעה דרך חלוקה מכלי טיס, מכלי רכב או מבעלי חיים.
מסירת פרטים
11.           לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צוינו בה שמו ומענו של המפרסם, ובהודעה בדפוס גם שם בית הדפוס שבו הודפסה.
סמכויות ראש המועצה
12.           )א ( ראש המועצה רשאי לדרוש בכתב מאת אדם שפרסם מודעה או שהציג שלט או לוחית פרסומת ללא רשיון או בניגוד לתנאי הרשיון, שיסיר את המודעה, השלט או לוחית הפרסומת, וכן רשאי הוא לקבוע מועד להסרתו.
)ב ( לא מילא אדם אחר דרישת ראש המועצה לפי סעיף קטן )א ( , רשאי ראש המועצה להורות על הסרתה של המודעה, השלט או לוחית הפרסומת, ועל סילוקה ולגבות מאותו אדם את הוצאות ההסרה, ההריסה והסילוק.
)ג ( ראה ראש המועצה שאי אפשר לדעת את שמו ומענו של המפרסם או המציג, רשאי הוא להורות כאמור בסעיף קטן )ב ( ללא מסירת דרישה בכתב.
פרסום על לוח מודעות
13.           )א ( לא יפרסם אדם - זולת המועצה - על לוח המודעות, אלא לפי היתר מיוחד מאת המועצה.
)ב ( המועצה תפרסם מודעה על לוח מודעות מיד לאחר שהותר הפרסום והומצאו לה ההעתקים הדרושים ושולמה לה האגרה בשיעור הנקוב בתוספת.
עונשין
14.           העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו-קנס 1,400 שקלים חדשים, ואם היתה עבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 55 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.
סייג לתחולה
15.           הוראות חוק עזר זה אינן חלות על -
) 1 ( מודעות, שלטים ולוחיות פרסומת של הממשלה, של בתי המשפט או של המועצה;
) 2 ( שלט המוצג על דלת כניסה לדירת מגורים בלבד, ועליו רק שם הדייר, תוארו, מקצועו או משלח ידו, ובלבד ששטחו של השלט לא יעלה על 0.30 מ"ר.
תוספת
)סעיפים 7, 8 ו13- (
1.             בעד מודעה המתפרסמת על לוח המודעות או על מקום אחר, תשולם אגרה ששיעורה בשקלים חדשים יהא לפי גודל המודעה ומשך פרסומה כלהלן:

 

גודל המודעה

שיעורי האגרה בשקלים חדשים
בעד כל יום פרסום
עד 30 ימים

שיעורי האגרה בשקלים חדשים
בעד פרסום מ30- ימים
עד 90 ימים

עד 1,500 סמ"ר

11

197

מ1,501- סמ"ר עד 3,000 סמ"ר

13

540

מ3,000- סמ"ר

18

583

2.             מודעות אבל פטורות מתשלום פרסום על לוח המודעות או על מקום אחר.
3.             בעד שלט שהותקן במקום עסק או במקום אחר, לרבות מקום בו מתקיימת פעילות שאינה למטרות רווח, ולרבות שלטי פרסום בחוצות, על בנין, בחלון ראווה, בכלי רכב או בדרך או באופן הצגה אחר, בין שהוא מואר ובין שאינו מואר, תשולם אגרה לכל מטר אורך של צלעו הארוכה ביותר או חלק ממנה, לכל השנה או לחלק ממנה בשיעור 60 שקלים חדשים.
א' בחשון התשנ"ה ) 6 באוקטובר 1994 (
ציון הדר
ראש המועצה המקומית אבו גוש

 

© קבוצת "מחשבות"  03-6160466, www.machshavot.co.il
עורכים: עו"ד מנשה כהן וע"ד רון דלומי