חוק עזר לאבו-גוש (הצמדה למדד), התשנ"ה1995-

פורסם:          חש"ם 537,           תשנ"ה ) 25.5.1995 ( ,             עמ' 325
בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית אבו-גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1.             בחוק עזר זה -
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המועצה"  -המועצה המקומית אבו-גוש;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שראש המועצה העביר לו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.
הצמדה למדד
2.             )א ( סכומי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים, לפי הענין, שהוטלו, בחוקי העזר של המועצה הנקובים בתוספת, יועלו במועדים הקבועים להלן, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, כדלהלן:
) 1 ( ב1- באפריל בכל שנה, אם עלה המדד לחודש ינואר באותה שנה שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר האחרון שקדם לו שיראו אותו כמדד היסודי;
) 2 ( ב1- ביולי, בכל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל באותה שנה שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש ינואר באותה שנה שיראו אותו כמדד היסודי;
) 3 ( ב1- באוקטובר בכל שנה, אם עלה המדד החדש לחודש יולי באותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל באותה שנה שיראו אותו כמדד היסודי;
) 4 ( ב1- בינואר בכל שנה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר בשנה האחרונה שקדמה לה )להלן - השנה החולפת ( שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש יולי בשנה החולפת שיראו אותו כמדד היסודי.
)ב ( סכום מוגדל כאמור בסעיף קטן )א ( יעוגל לשקל השלם הקרוב.
)ג ( ראש המועצה יפרסם בתחום המועצה הודעה בדבר שיעורי האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים שהוגדלו כאמור ועותקים של ההודעה יופקדו במשרדי המועצה, במשרד מינהל המחוז ובמשרד הפנים, ירושלים.
תוספת
חוק עזר לאבו גוש )אגרת תעודת אישור ( , התשנ"ד1994-
חוק עזר לאבו גוש )אספקת מים ( , התשנ"ד1994-
חוק עזר לאבו גוש )אגרת ביוב ( , התשנ"ה1995-
חוק עזר לאבו גוש )היטל ביוב ( , התשנ"ד1994-
חוק עזר לאבו גוש )שמירת הסדר והנקיון ( , התשנ"ה1995-
חוק עזר לאבו גוש )מודעות ושלטים ( , התשנ"ה1995-
ט' בניסן התשנ"ה ) 9 באפריל 1995 (
ציון הדר
ראש המועצה המקומית אבו-גוש