חוק עזר לאבו-גוש (היטל ביוב), התשנ"ד1994-

 

פורסם:          חש"ם 520,           תשנ"ד ) 10.5.1994 ( ,             עמ' 162
תיקון:           חש"ם 591,           תשנ"ח (12.2.1998),             עמ' 153
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו23- לפקודת המועצות המקומיות, וחוק הרשויות המקומיות )ביוב ( , התשכ"ב1962- )להלן - החוק ( , מתקינה המועצה המקומית אבו-גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1.             בחוק עזר זה -
"ביוב"  -ביב ציבורי, ביב מאסף ומכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה, וכן מיתקנים אחרים כיוצא באלה;
"מ"ר של בניה"  -מ"ר של בניה לפי הבנוי למעשה;
"המועצה"  -המועצה המקומית אבו-גוש;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה;
"היטל ביוב"  -היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות התקנת ביוב או קנייתו, כאמור בסעיף 17 לחוק;
"נכס"  -בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב.
היטל ביוב
2.             בעל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו נכס, חייב בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת, לכל שלב כאמור בסעיף 16 לחוק.
בניה נוספת
3.             נוספה בניה לנכס אחרי מסירת הודעה כאמור בסעיף 2, חייב בעלו בהיטל ביוב לכל מ"ר של בניה שניתוספה, בשיעורים שנקבעו בתוספת.
חיבור ביב פרטי לביוב
4.             )א ( חיבור ביב פרטי לביוב לא ייעשה אלא בידי המועצה.
)ב ( בעל נכס או מחזיקו המבקש לחבר ביב פרטי שבנכסו לביוב, יגיש למהנדס המועצה בקשה בכתב ותכנית החיבור, ואם היה הביב בתחומה של רשות מקומית אחרת, יצרף את הסכמת אותה רשות מקומית לכך.
איסור פגיעה בביוב
5.             לא יפגע אדם, לא יזיק ולא יפגום בביוב השייך למועצה.
מסירת הודעה
6.             מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה של הנמען, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הודבקה או הוצגה ההודעה במקום בולט לעין באחר המקומות האמורים או על הנכס נשוא ההודעה או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם לפחות בשפה העברית.
עונשין
7.             העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 1400 שקלים חדשים, ואם היתה העבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 55 שקלים חדשים לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו.
תוספת תיקון: תשנ"ח
)סעיפים 2 ו3- (
שיעור ההיטל בשקלים חדשים
1.  לכל מ"ר של קרקע, עם או בלי בנין העומד עליו )כולל קרקע שעליה עומד בנין (                    7.22
2.  לכל מ"ר בניה או תוספת לבנין קיים                                                                                     78.02
ד' באדר התשנ"ד ) 15 בפברואר 1994 (
ציון הדר
ראש המועצה המקומית אבו-גוש