חוק עזר לאבו-גוש (אגרת ביוב), התשנ"ה1995-

פורסם:          חש"ם 533,           תשנ"ה ) 5.3.1995 ( ,               עמ' 157
בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, ולפי סעיפים 37 ו38- לחוק הרשויות המקומית )ביוב ( , התשכ"ב1962-, מתקינה המועצה המקומית אבו-גוש חוק עזר זה:
הגדרות
1.             בחוק עזר זה -
"המועצה"  -המועצה המקומית אבו-גוש;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה;
"מחזיק"  -המחזיק בפועל בנכס המחובר לרשת הביוב של המועצה.
אגרת ביוב
2.             המחזיק ישלם אגרת ביוב בשיעור שנקבע בתוספת.
הודעה לחייב
3.             ראש המועצה ישלח לחייב הודעה המפרטת את סכום האגרה הנדרש ממנו.
מועד תשלום האגרה
4.             אגרת ביוב תשולם יחד עם אגרת מים המשולמת לפי הוראות חוק עזר לאבו-גוש )אספקת מים ( , התשנ"ד1994-.
מסירת הודעה
5.              מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי אדם בוגר העובד או המועסק שם או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או פורסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.  
הצמדה למדד
6.              שיעורי האגרה שנקבעו בתוספת יעלו ב1- בכל חודש שלאחר פרסום חוק עזר זה ברשומות )להלן - יום ההעלאה ( , לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן - המדד ( לאחרונה לפני יום ההעלאה לעומת המדד שפורסם ביום ההעלאה שקדם לו.
תוספת
)סעיף 2 (
שיעורי האגרה                                                                                                                                                          בשקלים חדשים
לכל מטר מעוקב של מים המסופקים למחזיק -
לצרכי מגורים                                                                                                                1.20
לצרכי תעשיה ומלאכה, מסחר ומשרדים                                                                       1.20
למוסדות ציבור                                                                                                              1.20
י"ג בכסלו התשנ"ה ) 16 בנובמבר 1994 (


ציון הדר
ראש המועצה המקומית                                                                                                                           אבו-גוש